Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (ЗКИ) се предвиждат промени в националната правна рамка в областта на пруденциалния надзор и по-конкретно относно разпределението на надзорните правомощия между Европейската централна банка и Българска народна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. С влизане в сила на предложените промени в ЗКИ националното законодателство ще се приведе в съответствие със законодателството на ЕС, като се създадат предпоставки за осъществяване на ефективен банков надзор съобразно действащите правила на еврозоната. С въвеждането на еврото в Република България действащият режим на тясно сътрудничество ще се преустанови и участието на страната ни в Eдинния надзорен механизъм ще бъде аналогично на това на всички други държави членки от еврозоната.

Със законопроекта на ЗКИ се предлага и преобразуване в евро на стойностите в лева, посочени в разпоредби от ЗКИ и съответно, когато става въпрос за стойност, посочена в правен акт на ЕС и въведена в разпоредба от ЗКИ, да се въведе точната разпоредба от правото на ЕС със стойност в евро.

Предложените промени ще влязат в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на Европейския съюз за отмяна на дерогацията за Република България, прието в съответствие с чл. 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари