Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027г.

 

 

С предложените промени се цели създаването на правна рамка относно прилагането на първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., с оглед предоставяне на компенсаторни плащания на земеделски стопани във връзка с изпълнението на доброволно поетите задължения и спазване на изискванията по управление на интервенциите.

С проекта се прецизират също и изисквания за прилагане на част от интервенциите в областта на околната среда и климата.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 май 2024 г. 14:42:31 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

Уважаеми г-н Тахов,

Уважаема г-жо Иванова ,

 

След запознаване с предложеното от Вас изменение на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.(обн., ДВ, бр. 56 от 2023 г.), ние от Национална био асоциация, изразяваме пред Вас, принципното си съгласие по нея, като допълнително Ви предлагаме да бъдат включени следните изменения, които вече са коментирани пред експерти на МЗХ в работни групи, а именно :

20 май 2024 г. 14:42:58 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е/
С Т А Н О В И Щ Е:
 
1.Не сме съгласни с ограничението, което се създава в новия чл.49а, по отношение на допустимостта на земеделския стопанин, спрямо цялата площ на стопанството му. Не намираме логика относто размера на едно стопанство и пощите които биха се отглеждали по интервенцията :
1. Операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“; или
2. Операция № 2 „Насърчаване отглеждане на устойчиви сортове“.
За нас приемлива е практиката, която се е прилагала до момента, подпомагането за сходни интервенции да бъде до 50 ха, без оглед размера на стопанството.
 
АЛТЕРНАТИВНО, ако не приемате нашето предложение, то предлагаме общата площ на стопанствата,  да стане поне 50 ха, за да може стопанствата, като предложеното от Вас се измени по следния начин :
 
§ 17. Създава се чл. 49а: 
„Чл. 49а. (1) Земеделските стопани могат да заявят подпомагане по следните операции:
1. Операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“; или
2. Операция № 2 „Насърчаване отглеждане на устойчиви сортове“.
(2) Допустими за участие в операцията по ал. 1, т.1 са земеделски стопани с общ размер на стопанството до 50 ха през първата година на кандидатстване или земеделски стопани с площта, за която е поет многогодишен ангажимент от 2023 г.
(3) Допустими за участие в операцията по ал. 1, т. 2 са земеделски стопани с площи, които не участват в ангажимент по операцията по ал. 1, т. 1.“. 
 
§ 18. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите „заявени за подпомагане“ се добавя „в съответната операция“.
2. В ал. 2 думите „земеделска култура“ се заменят със „зеленчукови култури“.
3. Създава се ал. 5: 
„(5) Максимално допустимата за подпомагане площ по операцията по чл. 49а, ал. 1, т. 1 е 50 ха или до размера на площта, с която е поет многогодишния ангажимент от 2023 г..“.
 

20 май 2024 г. 14:43:27 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

Обръщаме внимание, че за нас е изключително неприемлива практика, размера на стопанството, да се явява фактор за кандидатстване по дадена интервенция. Ако едно стопанство в сектор „Зърнопроизводство“ е с размер над 100 ха, за нас е абсолютно неприемливо същото стопанство да не може да кандидатства с площи до 50 ха, по визираните интервенции (особено ако площите са с плодове или зеленчуци). 
1. Операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“; или
2. Операция № 2 „Насърчаване отглеждане на устойчиви сортове“.
 
Моля сериозно да преосмислите мотивите и логиката, която поставяте в основата на това ограничение, а именно размера на стопанството.
 

20 май 2024 г. 14:43:56 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

2. По отношение на т.н. „стари“ сортовете, подробно описани в Приложение № 6 към чл. 25, ал. 7, т. 1, няколкократно сме споменавали, че е изцяло неприемливо стари сортове с трайни насажения, които са били подпомагани от аналогична интервенция по мярка 10 „Агроекология и климат“, да отпаднат от подпомагане.

Предвид гореизложеното, предлагаме всички „стари бенефициенти“ отглеждащи трайни насаждения, подпомагани по реда на мярка 10 – „Агроекология и климат“, които са включени в Приложение № 8 към чл. 25 (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) от НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г., да бъдат допстими за подпомагане ПОНЕ ДО РАЗМЕРА на площта по която са били одобрени и са били подпомагани по мярка 10 „Агроекология и климат“.

 

20 май 2024 г. 14:44:17 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

МОТИВИ:
 
Тъй като това са неконкурентни сортове, спрямо съвременните изисквания на пазара, добивите са значително по малки, а в същото време са сортове, които са важни за запазването на генетичния потенциал и са важни за селското стопанство, следва да бъдат допуснати до подпомагане, поне за площите, които вече са били известни и са поддържани като такива до момента. В противен случай, рискуваме, вече нещо създадено, подпомагано, да бъде премахнато от земеделските стопани, тъй като неговото поддържане е икономически и пазарно неприемливо.
Допълнително извън гореизложеното, смятаме, че МЗХ следва да положи усилие, да насаждения, които са подпомагани и съхранени, да продължат да съществуват.