Обществени консултации

Проект на Наредба за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностни разписания, щатове и длъжностни характеристики за длъжностите за военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на МО и БА

С настоящия проект на наредба, освен, че се прецизират условията и редът за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания, щатове и длъжностни характеристики на длъжностите за военнослужещи се предлага и регламентация, чрез която се регулира процеса по изготвяне на:

- специални щатове, в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

- спомагателни длъжностни разписания, в съответствие с Плана за развитие на въоръжените сили на Република България;

- допълнителни разписания на длъжностите, в съответствие с ПМС № 66/1996 г.;

- предварителни щатове за изпълнение на Цели на способностите в съюзната система на отбрана;

- длъжностни характеристики за военнослужещите, в съответствие с настъпилите изменения в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 23.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2024 г. 10:18:59 ч.
nik99p

Печатна грешка

В Приложение № 13 към чл. 23 към Наредбата в заглавието има допусната грешка в изписването на абревиатурата на "Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана". а именно КИПКО, което е "комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана".

Същата следва да се изпише ККИПКО - "Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана", съгласно чл. 60а, ал. 2, т. 5 от закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

30 април 2024 г. 16:16:02 ч.
implementation

Пропуск

В чл. 36 е пропусната подточка д)

д) изискване за хабилитация (научна специалност)

14 май 2024 г. 16:06:04 ч.
implementation

гледна точка

https://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8152

20 май 2024 г. 14:56:43 ч.
Васил Василев

Уточняващи текстове

1. В чл. 12 след думите "съответния командир (началник)" да се добави "на военното формирование".

Мотив:Допусната техническа неточност.

2. В чл. 15, ал.1, т. 2, преди "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ да се добавят думите "Информационна система".

Мотив: Инструкция И-3/2024 г. на министъра на отбраната за АСУЧР.

3. Чл. 39, т. 3 да се измени така:"констатирани нередности при комплексни, частични и контролни проверки". 

Мотив: Ръководство ТП 7-3 на ВС - вкл. видове проверки.

4. В раздел 5 да се извършат следните промени:

4.1. В заглавието на раздела, преди "Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ да се добавят думите "Информационна система"

4.2. Чл. 45 да придобие вида:

Чл. 45. Подсистема „Щатове и длъжностни разписания“ („Рожен“) осигурява дейностите по създаване и поддържане в нужния обем на информация за щатове, длъжностни разписания и длъжностни характеристики в информационна система „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“.

4.3.В чл. 46, т. 9 и 10 да се заличат.

4.4. Чл. 47 да придобие вида:

Чл. 47. Условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители – „Автоматизирана система за управление на човешките ресурси“ се определят в съответствие с акта на министъра по чл. 328а, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Мотиви -Инструкция И-3/2024 г. на министъра на отбраната за АСУЧР.