Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Проектът на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование е изготвен във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба, както и значителни промени в икономическата обстановка в страната.

С последните изменения и допълнения на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) се предостави възможност за целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит. С посочените изменения в ЗПУО, приети от Народното събрание, се предвиди за полагане на този изпит да бъде събирана такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

С Постановлението се регламентира тази такса да бъде в размер на 35 лв. По този начин ще се осигурят средства за дейностите по организиране на изпита, който не е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити. 

Заедно с това с Постановлението се актуализират и таксите в системата на предучилищното и училищното образование, които не са променяни от 2017 г. Те са индексирани на база инфлационните процеси в страната съгласно официалните данни на НСИ. Актуализацията ще покрие само частично реалните разходи за предоставените услуги, като е избран този максимално благоприятен за заинтересованите страни подход.


Дата на откриване: 25.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 април 2024 г. 13:21:39 ч.
Aziti

Таван за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Имайки се предвид, че към днешен ден държавата се включва с финансов принос за отглеждане на дете с цели 50 лв на месец във формата на данъчни облекчения за работещи родители, предлагам да се сложи годишен таван на таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. Този таван се ориентира според актуалната сумата, която държавата отпуска на родител на здраво дете през данъчните облекчения (годишна сума делено на 12).

С други думи госпожите да имат правото да искат за една учебна годинина максимум 50 лв на дете за образователни книжки, екскурзии, занимания, вход за музей итн. Това не означава автоматично, че училището няма право да заведе децата на зелено училище или да им организира лятна занималня по интереси - просто управителното тяло трябва да кандидаства за финансиране към държавата или трети страни и доплащането от страна родителите може да се намали например на 1 лв или 5 лв. Родителското настоятелство също може да набира средства през спонсори итн и да финансира, съфинансира, дофинансира групови дейности на училището. Родителите могат също да даряват пари на родителското настоятество, но не целево за дадено дете, а за инициатива. Всички деца трябва да имат право да участват срещу символична такса, и правото на участие не трябва да се обвързва с дарението на родителя.