Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г.

С цел постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството се предлага преструктуриране на част от дирекциите в специализираната администрация и извършване на промени в тяхната функционална отговорност. С измененията се въвеждат функционални промени и в общата администрация с включване на допълнителни дейности и прецизиране на задължения, съобразно функционалната компетентност на отделните дирекции.


Дата на откриване: 25.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 26.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 април 2024 г. 12:30:34 ч.
regulatory_watch

Коментар по Проекта

Предоставената към проекта Частична оценка на въздействието незадоволително удовлетворява принципите обоснованост и пропорционалност, които следва да се спазват при изготвяне на Оценка на въздействието. В контекста на предложените съществени структурни промени целесъобразно би било да се изготви Последваща оценка на въздействие, съдържаща доказателствена част, обосноваващата твърденията, дадени в частичната оценка, както и анализ на въздействията, от който да става видно как окрупняването на дейности и функции в мегазвена ще доведе до повишаване на капацитета и подобряването на тяхната ефективност.

15 май 2024 г. 16:50:25 ч.
experts

становище по проекта

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката и индустрията, приет с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2022 г.

Като основна цел на представения проект се извежда „Постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството в рамките на общата и специализираната администрация.“ С представения проект за изменение на Устройствения правилник на МИИ тази цел в голяма степен няма да бъде постигната предвид следните причини:

  • В оценката на въздействието се твърди, че „структурата и функционалните характеристики на отделни административни звена към настоящият момент, съгласно действащия към момента Устройствен правилник на Министерството на икономиката и индустрията водят до затруднения в оперативното изпълнение на задачите и функциите на министерството и преплитане на компетентности“. Не са посочени конкретни примери. Не е извършван функционален анализ на дейностите на дирекциите и не са изготвяни и обсъждани предложения от заинтересованите страни за оптимизиране и прецизиране на функциите на дирекциите – къде се дублират, къде е отпаднала необходимостта от някои функции или трябва да бъдат актуализирани, къде е необходимо да се дефинират нови. Няма оценка на натовареността на звената. Не е известно да е създавана експертна работна група, която да прегледа функциите на звената и да изготви предложения за оптимизирането им.
  • Прави се предложение за сливане на четири специализирани дирекции в две. Прави впечатление, че двете нови дирекции са със значително по-голям щат от другите. Функциите на новите дирекции механично събират функциите на старите без оптимизация, като добавят и нови такива. Значително нараства обема от работа и дейности, която трябва да се администрира и контролира, както и значително нараства обема на нормативната база за прилагане. Всичко това има опасност вместо да подобри работата и да оптимизира ресурса, по скоро да създаде проблеми при качеството на извършването и, както по контрола от страна на ръководителите на звената така и проблеми с квалифицирането и натоварването на служителите. Такива анализи и оценки не са правени.
  • Увеличава се щата на общата администрация за сметка на специализираната като това се обосновава с въвеждане на „електронно управление“. Изложените аргументи по темата за електронното управление и необходимостта от възлагане на цялата отговорност на дирекция „Административно обслужване“ са общи лозунги без никаква конкретика, план или обхват. Личи, че са изготвяни от неспециалисти в тази област и не включват нито ИТ звеното нито специализираните дирекции, които са основния участник в този процес.

Несъмнено е необходимо оптимизиране на структурата, функциите и наличните човешки ресурси, но това следва да се прави прозрачно с участието на всички заинтересовани страни, след съответните анализи и оценки на ефективността и нуждата на всяко звено. Предложените по този начин промени в УП на МИИ изготвени без необходимите анализи и оценки ще доведат до вътрешни реорганизации включително и на логистично ниво и по-скоро биха затруднили работата на министерството и биха имали негативен ефект върху контрола на качеството на извършваната работа, отколкото да създадат позитивен ефект и оптимизиране на ресурса и ще доведат до необходимост от последваща промяна на Устройствения правилник.   

Въз основа на изложените аргументи предлагаме да се върне проекта за ново разглеждане като се спазят изискванията за реален експертен анализ и оценка на проекта от заинтересованите страни, за да се постигне в пълна степен поставената цел за „Оптимизиране на организационната структура и прецизиране на функционалните задължения на отделни административни звена в Министерството на икономиката и индустрията“.