Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит

Със ЗИД на Закона за независимия финансов одит се синхронизира нормативната уредба в България с разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2464 от 14 декември 2022г. по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта на осъществяващите дейност в страната големи предприятия, както и на малките и на средните предприятия от обществен интерес, които не са микропредприятия съгласно Директива 2013/34/ЕС, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

С Директива (ЕС) 2022/2464 се въвежда изискване отчетите за устойчивост, като част от доклада за дейността, да бъдат проверявани от т.нар. доставчици на услуги за изразяването на сигурност. Тези лица трябва да изразяват становище дали отчетът за устойчивостта, като част от годишния доклад за дейността на предприятието, е в съответствие с приложимата отчетна рамка и отговаря ли тя на законовите изисквания по отношение на:

-     съответствието на отчитането във връзка с устойчивостта със стандартите на Европейския съюз за отчитането във връзка с устойчивостта,

-     процеса за идентифициране от страна на предприятието на оповестената информация съгласно стандартите за отчитане във връзка с устойчивостта и

-     съответствието с изискването за маркиране на информацията за устойчивостта,

както и дали отчитането от страна на предприятието съответства на изискванията за отчитане съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088.

Предвид горепосоченото, съществено се променя и ролята на външния одит, който в цялост ще продължи да изпълнява своето предназначение за намаляване на информационния риск за заинтересованите потребители на одитираната информация. 

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 26.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 април 2024 г. 13:14:04 ч.
Stiliyan

Предложения при обществена консултация на Проект на ЗИД на ЗНФО

 • Пар. 7 от Законопроекта се изменя така: "Заглавието на чл. 5 се изменя така: "Приложима рамка за финансовото отчитане"."
  Промяната е с цел съпоставимост между заглавията на чл. 5 и чл. 5а.
 • В пар. 39 думите "Административния съд – град София" се заменят с "Административен съд - София-град".
  Промяната е с цел рефериране към правилното име на съда(ЕИК 175200279).
 • Пар. 62 се изменя така: "Чл. 61, ал. 2 се изменя така: „(2) Регистрираният одитор е длъжен също така да съобщава всякаква посочена в ал. 1 информация, за която той е научил при извършването на задължителен одит на предприятие, което има тесни връзки с предприятието от обществен интерес, чийто задължителен финансов одит той също извършва. Информацията по тази алинея се отнася за предприятието, което има тесни връзки с предприятието от обществен интерес.“"
  Чл. 61, ал. 1 от ЗНФО(разпоредбата, за която Законопроектът предлага да се заличат думите "както и Комисията") транспонира нормата на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 537/2014, която норма предвижда че държавите членки могат да въведат задължението одиторите да уведомяват и КПНРО в изброените случаи, а не само компетентния надзорен орган. Още повече в чл. 12, пар. 1, изр. 4-то от Регламента се делегира правомощието държавите-членки да могат да изискват допълнителна информация от одиторите, ако това ще помогне на ефективния надзор. А не надзорът да се отслаби още повече, каквото ще се получи с приемането на пар. 62, т. 1 от Законопроекта.
 • Пар. 64, т. 1, б. "б" се изменя така: "Създава се буква "г": "г) приходи от задължителни ангажименти за сигурност по устойчивостта""
  Промяната е с цел разграничаване на сумите, дължими за НФО от тези за изразяване на сигурност по устойчивостта. Възможно е да се наложи преподреждане на буквите с цел последователност на изменените норми.
 • В пар. 89, т. 3 след думата "одит" се добавя ", съответно извърши ангажимент за сигурност по устойчивостта,".
  Промяната е с цел огледалност на нормата на предложеното изменение на чл. 40, ал. 7(пар 37 от Законопроекта) и превенция от изразяване на сигурност относно отчети по устойчивостта, а не само относно финансови отчети, на одитори с лишени права.
 • В пар. 90, т. 11. думите "т. 14б" се заменят с "т. 35б".
  Промяна е с цел съпоставимост и дефиницията на разумната степен на сигурност да е над тази на ограничената степен на сигурност. Възможно е да се наложи преподреждане на точките в пар. 90 с цел последователност на изменените норми.
 • В пар. 90, т. 16 следва да се прецени дали дублирането на дефиницията на "Одиторско дружество" няма да доведе до неяснота и нарушаване на чл. 9, ал. 1 от ЗНА. Дефиниция на "Одиторско дружество" има и в чл. 7, ал. 3 от ЗНФО.

08 май 2024 г. 06:55:44 ч.
София 3

уточнения

В пар. 39 името на съда да се коригира.