Обществени консултации

ПМС за изменения и допълнения на 6 наредби, приети на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите

С Постановлението се въвеждат изменения и допълнения на 6 наредби, приети от Министерския съвет на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се уреждат технически изисквания, правила и норми за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност – котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи и повдигателни съоръжения. Измененията са изготвени в изпълнение на мерките по т. 120, 121 и 122 от Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

 

Проектът въвежда съществени съкращения на предвидените в наредбите срокове за заверяване от органите за технически надзор на проектантската и конструкторската документация за производство на съоръжения с повишена опасност, за които няма наредби по чл. 7 от ЗТИП, и за заверяване на техническата документация за ремонт на съоръженията, които са редуцирани с 30 % - от 20 дни на 14 дни.

 

В проекта е реализирана и мярката по т. 120 от Плана, изискваща диференциране на сроковете за заверяване от органите за технически надзор на инвестиционните проекти на обектите, в които функционират съоръжения с повишена опасност съобразно тяхната сложност - сроковете за заверяване на инвестиционните проекти на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и на проектите на повдигателните съоръжения са диференцирани в три групи, а сроковете за най-сложните съоръжения – съоръженията под налягане – в четири групи.


Дата на откриване: 5.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари