Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2025 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

С проекта на Решение се предлага издаването на държавна гаранция до 30 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2025 г. за новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година.

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Съобразно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, въз основа на Решението на Министерския съвет.


Дата на откриване: 29.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 май 2024 г. 17:06:56 ч.
Aziti

За или заради

"студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си ЗА обучение във висшите училища"

Средствата се отпускат във форма на кредит за да се покрият разходите.таксите за образование или за издръжка по време на образование?! 

В първия случай средствата се отпускат за да бъдат пренасочени към държавна или частна образователна институция, а във втория за лични разходи като храна, наем, учебни помагала итн 

 

 

 

16 май 2024 г. 19:49:03 ч.
Aziti

Два термина издръжка в Закона за висшето образование

Според Закон за висшето образование

Чл. 70. (1) Студентите и докторантите имат право:

13. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 02.07.1999 г.) да ползват кредит за заплащане на такси и/или за издръжка през периода на обучението.

 

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавното висше училище съставя, изпълнява, приключва и отчита бюджет.

(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Не по-малко от 75 на сто от приходите от такси за обучение и от средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2 и 3, постъпили за обучението на студенти и докторанти по отделно професионално направление, намалени с общите за висшето училище разходи, се използват за финансиране на разходи за същото професионално направление.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Академичният съвет утвърждава методика за определяне на приноса на отделните основни звена и филиали за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Академичният съвет утвърждава разпределение на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението между основните звена и филиалите в съответствие с ал. 4 и методиката по ал. 5.
 

 

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Трансферите от държавния бюджет осигуряват средства за:
1. издръжка на обучението;
 
итн
 
......
 
Кредитиране от страна на банка ДСК например
 • Можеш да кандидатстваш за студентски кредити - за заплащане на такси за обучение и/или за издръжка;

  За заплащане на такси за обучение: Размерът на кредита е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно - квалификационна или образователна и научна степен.

  Кредитът за заплащане на такси за обучение се усвоява чрез преводи по банкова сметка на висшето учебно заведение или научната организация;

 • Кредитът за издръжка се предоставя при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия.

  За издръжка: Размерът на кредита се формира като сбор от семестриалните издръжки за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата за страната към момента на усвояване на конкретния банков превод, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

  Кредитът за издръжка
  се усвоява чрез преводи по разплащателна сметка на студента/докторанта в Банка ДСК, в началото на всеки семестър, съгласно договора за кредит;

 

....

Моля да разграничите двата термина!

Кредит за издръжка се предоставя според българския закон на студенти и докторанти САМО ако имат дете. Междудругото, в другите европейски страни студентите и докторантите имат право на кредит и за своята лична издръжка, а не само ЗАРАДИ детето си. Моля за разширяване на кредитирането за издръжка и по други признаци!

Парите от държавния бюджет отиват в голяма степен за издръжката (заплатите) на обучителите и може би този термин трябва да бъде променен в закона. Поради тази причина и СУ не се ремонтира, защото обучителите предпочитат да си разпишат бонуси и заплати, а да не пренасочат средстава за ремонт итн. В случая може да се разграничи издръжката и поддръжката на сграден фонд от издръжката на обучителите. Същото важи И за средно образование, където близо 90 % от отпуснатите пари се разпределят за заплати на персонала и стипендии.