Обществени консултации

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии се отнася за пътническите висящи въжени линии, ски-влековете, наземните въжени железници (фуникуляри) и товарните въжени линии.

Проектът урежда изисквания към изграждането, монтирането и разполагането на въжените линии, към тяхната инфраструктура, вкл. по отношение на трасетата, на безопасните отстояния, изисквания към станциите на въжените линии, изисквания към подходите към станциите и зоните в тях – местата за качване, слизане, указателните знаци, които следва да се поставят, респ. да се спазват от персонала и пътуващите с въжените линии.

Реда, правилата и изискванията, които трябва да се спазват от ръководния и обслужващия персонал на въжените линии, както и от пътниците, за да се осигури безопасността на съоръженията и да се минимизира риска от възникване на инциденти, също са уредени в проекта на наредбата. Наредбата съдържа разпоредби относно периодичността, реда и сроковете за извършване на периодичен контрол на въжените линии и на техните детайли, подсистеми и предпазни устройства, правилата за поведение при нормална експлоатация на въжените линии и при експлоатация на съоръженията при изключителни условия – при внезапно спиране, повреди и неблагоприятни природни явления – бури, силни снеговалежи, обледявания и други, както и норми за бракуване на въжетата на въжените линии.

Наредбата урежда и реда за извършване на техническия надзор на въжените линии, както и изискванията на които трябва да отговарят лицата, които кандидатстват да бъдат вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП, като лица, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии. С оглед да не се създават необосновани затруднения на икономическите оператори и предвид обстоятелството, че броят на лицата в страната, които притежават капацитет да осъществяват тези дейности, е сравнително ограничен, проектът урежда бърз и улеснен ред и изисквания за вписване на тези лица в регистъра.


Дата на откриване: 5.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари