Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища

Проектът на Наредба № 22 е изготвен в изпълнение на чл. 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2477 на Комисията от 30 август 2023 година за изменение на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на вътрешните водни пътища на Съюза и минималните технически изисквания, приложими към плавателните средства (ОВ, L 2023/2477 от 7 ноември 2023  г.) (Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2477). Делегираният Регламент изменя Приложение I и Приложение II на Директива (ЕС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО (ОВ, L 252 от 16 септември 2016  г.) (Директива (ЕС) 2016/1629).

Приложение I на Директива (ЕС) 2016/1629 съдържа списък на вътрешните водни пътища на Европейския съюз, разпределени в три географски зони: 1, 2 и 3. Промененото Приложение I от Директива (ЕС) 2016/1629 се прилага от 27 ноември 2023 г.

В приложение II на Директива (ЕС) 2016/1629 е посочено, че техническите изисквания, приложими към плавателните съдове по вътрешните водни пътища от зони 1, 2, 3 и 4, са изискванията, предвидени в стандарт ES-TRIN. Стандартът ES-TRIN определя единните технически изисквания, които гарантират безопасността на плавателните съдове по вътрешните водни пътища. Последното изменение на Стандарта ES-TRIN (ES-TRIN 2023/1) е прието на проведеното през месец октомври 2022 г. заседание на Европейския комитет за изготвяне на стандарти за корабоплаване по вътрешните водни пътища („CESNI“). Новият стандарт включва разпоредби относно корабостроенето, съоръжаването и оборудването за плавателни съдове за вътрешните водни пътища, специални разпоредби за специфични категории плавателни съдове, като пътнически плавателни съдове, тласкани състави и контейнеровози, разпоредби относно оборудването за автоматичната идентификационна система, разпоредби относно идентификацията на плавателните съдове, образци на свидетелствата и регистър, преходни разпоредби, както и инструкции за прилагането на техническия стандарт. В изпълнение на чл. 31 от Директива (ЕС) 2016/1629 Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2477 цели да бъде осъвременен Стандарт ES-TRIN в неговата последна версия - ES-TRIN 2023/1 приложима от 1 януари 2024 г.

Във връзка с гореизложеното проектът на Наредба за изменение на          Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, предвижда:

1. промяна на чл. 4, т. 1, букви „а“ и „б“ – предложението цели съобразяването с промененото Приложение I от Директива (ЕС) 2016/1629;

2. отмяна на Приложение № 1 към чл. 4 – предложението е съобразено с промяната на чл. 4, т. 1, букви „а“ и „б“, и

3. промяна на Приложение № 2 – предложението цели съобразяването му с промененото Приложение II от Директива (ЕС) 2016/1629.

Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси, тъй като с предложението за изменение на подзаконовия нормативен акт се осигуряват мерки на национално ниво за изпълнение на Делегиран Регламент (ЕС) 2023/2477 и е включен като мярка № 90 от Плана за действие за 2024 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 30 от 22 януари 2024 г. на Министерския съвет на Република България. С проекта на наредба не се въвеждат директиви на Европейския съюз, поради което не е изготвена и не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева,
Главен експерт
Дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 070010145
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 9.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари