Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване”

Съгласно Планът за развитие на въоръжените сили до 2026 г. приет с Постановление на Министерския съвет № 183 от 07.05.2021 г., обн., ДВ, бр. 38 от 11.05.2021 г., през 2024 г., следва да се извършат организационно-щатни промени в Служба „Военно разузнаване“ (Службата). В изпълнение на Плана със заповед № ОХ-08/13.02.2024 г., министърът на отбраната е разпоредил, считано от 01.07.2024 г. Службата да се реорганизира и да премине по нови длъжностни разписания, които да се изготвят на основата на Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“ по чл. 56, ал. 1 от Закона за военното разузнаване (ЗВР).

Реорганизацията е свързана със създаване на нови структури, преразпределение на дейности и функции и добавяне на нови функции и дейности на структурите в Службата, което налага извършване на изменения и допълнения, както на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ (ПУДСВР), а така също и на промяна на Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, на Приложение № 3 към чл. 37 от ПУДСВР, и на Класификатора на длъжностите в Служба „Военно разузнаване“.

Освен посочените промени, с изменението и допълнението в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ се предлага създаването на специален щат на директора на Службата, в който военнослужещите, които сега се преназначават на длъжност в длъжностното разписание за оперативен резерв да престояват временно за периода на подготовката за заминаване на задграничен мандат или мисия, за периода след завръщане до преминаване на проверката за лоялност и за периода на обучение.

На следващо място се предлага разграничаване на функциите и отговорностите на Служба „Военно разузнаване“ и Военна академия „Г.С.Раковски“ по отношение структурата по чл. 54 от ЗВР, промяна на възрастта, до която може да се кандидатства за обучение в структурата, както и изравняване на възрастта за кандидатстване за редовна и задочна форма на обучение.

С предложените промени се допълват и конкретизират съществуващите функции и задачи на служителят по сигурността на информацията в Службата и се възлага на Службата общото управление на дейностите по електронната война във въоръжените сили на Република България на стратегическо ниво.

Създава се специален ред за военнослужещите от Служба „Военно разузнаване“, приложим при прекратяване на договора за военна служба на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗОВСРБ, (при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или при отказ на военнослужещия да подаде документи за проучване при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация), който е различен от общия ред по чл. 94 от ППЗОВСРБ. Регламентират се реквизите на преписа-извлечение от заповедта за прекратяване на договор за военна служба, в която се съдържат факти и сведения,  представляващи класифицирана информация.

Разпоредбите на Глава 4, раздел Х от ПУДСВР относно служителите на прикритие се привеждат в съответствие с разпоредбите на Закона за военното разузнаване.

Чрез направените изменения и допълнения се дава възможност на Службата да изпълнява по ефективно поставените й в чл. 12 от Закона за военното разузнаване задачи.


Дата на откриване: 10.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари