Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Образование с наука“

Българското средно образование е поставено пред предизвикателствата да осигурява базова и професионална подготовка, която да гарантира бъдещата успешна реализация на учениците в съвременния пазар на труда, както и  да предоставя по-целенасочена подкрепа за развитите на талантите и способностите им и с оглед успешната им реализация в сферата на висшето образование и науката. Това може да бъде постигнато чрез интегриране на практики с научна насоченост в методите на преподаване, в създаването на нов тип образователни ресурси и обогатяване на училищните практики с разнообразни инициативи за подкрепа на учениците с изявени способности и таланти в областта на природните науки и математиката и пр.

На тези обществени предизвикателства отговаря националната програма „Образование с наука“. Изпълнението на програмата  ще надгради  успешния  опит от сътрудничеството между МОН и БАН в периода 2019 – 2023 година, през който се утвърдиха редица формати за устойчиво положително въздействие върху средното образование. Програмата е насочена към ангажиране на академичните среди в страната за подкрепа на средното образование с цел неговата положителна трансформация чрез използване на подходи в училищната практика с научноизследователско, иновационно, педагогическо, аналитично и логистична значение.

Програмата попада в приоритетна област 6 от „Cтратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)“: Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие.

Реализацията на дейностите в Програмата ще допринесеe за:

- Повишаване на ефективността и престижа на българските научноизследователски извънкласни дейности в средното образование;

- Използване на научни и изследователски подходи при реализиране на обучение в STEM центровете за училищното образование;

- Развитие на съвместни форми на извънкласна дейност между научни организации или висши учебни заведения и училища;

- Въвеждане на модерни технологии и методи при разработката на учебни материали и анализа на тенденциите в средното образование;

- Повишаване на значимостта на музеите, обсерваториите и планетариумите за училищното образование и развитие на гражданската наука;

- Осигуряване на равен достъп до качествени образователни ресурси.

 

 


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2024 г. 20:11:36 ч.
Aziti

Нова национална програма „Образование с неуки“

Моля да разработите и една нова национална програма „Образование с неуки“ за и с

активно действащи лица/персонажи и персонал.

Реализацията на дейностите в Програмата ще допринеСЕЕ за:

развиване на трудови навици

развиване на навици за самообучение

събужане на любопитството

развиване на иновативно мислене

развиване на преприемачески дух

...

 

18 май 2024 г. 11:32:55 ч.
Aziti

Анализ на тенденции

В навечерие на простестите във висшите училища може би трябва да се разшири обсега на анализа на тенденциите в средното образование с анализа на тенденциите във висшето образование.

В този контекст ви препоръчквам да разлистите трудовете на Хана Арендс Vita activa и запознаете с нейната дефиниция за видовете труд - arbeiten, herstellen, handeln

Може да инициирате и една актуализация на нюансите на трудовата дейност, стъпвайки на следните синоними - tun, machen, schaffen, werken, gestalten, agieren, walten, leisten, wirken, gelten, konsumieren и техните свързани производни Mache/Macht, Schaff/Schaft, Werk/Werksleitung, Gestalt/Gestaltung, Agio/Agitator, Verwalter/Verwaltung, Wirkung/Wirklichkeit, Geltung/Geld, Konsum/Konsument, ...