Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Предлаганата промяна е свързана с отлагане на срока по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Наредбата) за утвърждаване на методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата за предоставяне на средства за повишаване на качеството на образованието и образователните резултати, като срокът за утвърждаването й бъде удължен до 30 юни 2027 година. Липсата на инструментариум за оценка на постиженията на децата в детските градини и на степента на готовност при постъпването им в I клас не позволява да бъдат оценени резултатите от обучението в детските градини и началните училища  и прави невъзможно прилагането на методологията за детските градини и началните училища. За останалите училища, в които се обучават ученици от I до IV клас, методологията би била непълна.

С приемането на предложените изменения в Наредбата ще се даде възможност за извършване на промяна в Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, чрез която ще се регламентират ред и методика за оценка на входящото и изходящото ниво на децата при обучението им в детските градини и апробирането му, което от своя страна ще позволи  прилагането на методологията за всички държавни и общински детски градини и училища и изпълнението на изискванията на чл. 284, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

 


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
16 май 2024 г. 20:21:00 ч.
Aziti

Няма инструментариум, няма пари!

Щом като няма инструментариум и не могат да се измерват резултати, парите за резултати да се замразят във фонд, докато не се направи методология за определяне на образователните резултати. Част от парите за резултати да бъдат предоставени за изготвяне на липсващия инструментариум за оценка на постиженията, както и за валидиране на резултатите във времето и проверка на целесъобразността на инструментариума.