Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 685 на Министерския съвет от 4 октомври 2023 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

В края на м. март 2024 г. в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е депозирано заявление от чл.-кор. Мирослав Иванов Дачев, представител на квотата на Съвета на ректорите в областта на хуманитарните науки и изкуствата, за предсрочно прекратяване на мандата му като член на Акредитационния съвет към Националната агенция (АС към НАОА) поради сключване на договор за управление като ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство. В съответствие с разпоредбата на чл. 87, ал. 4 от ЗВО тази нова негова длъжност е несъвместима с възможността той да продължи участието си като член на акредитационния съвет на НАОА, поради което на основание чл. 87, ал. 5, т. 1, б. „а“ и ал. 7 от ЗВО следва мандатът му да бъде прекратен предсрочно.

Във връзка с това и в изпълнение на чл. 86, ал. 2 и 4 от ЗВО Министерството на образованието и науката получи от Съвета на ректорите следните номинации за допълване на квотата на представителите на висшите училища:

  1. Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – член на академичния състав на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив;
  2. Проф. дн Антоанета Анчева – член на академичния състав на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

В резултат на направените предложения и направен преглед на представените автобиографии, както и на наукометричните показатели, съобразно регистъра на академичния състав, поддържан от НАЦИД, предлагам на Министерския съвет за член на АС към НАОА от квотата на Съвета на ректорите проф. Тони Шекерджиева-Новак – член на академичния състав на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Проф. Шекерджиева-Новак ще довърши мандата на чл. кор. Дачев, който е 6-годишен и изтича октомври 2029 г.

 


Дата на откриване: 14.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари