Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г.

 

С Постановление № 101 на Министерския съвет от 14 юли 2023 г. е създаден Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на Националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез осъществяване на наблюдение и контрол и отчитане на напредъка и изпълнението на мерките и действията за ограничаване на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и на мерките и действията, произтичащи от дадените препоръки за Република България в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (Комитета MONEYVAL), както и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Предложените изменения и допълнения на постановлението са с цел привеждането на състава на Съвета за координация и сътрудничество в съответствие с актуалната структура на Министерския съвет и със Закона за противодействие на корупцията. Съгласно закона Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се преименува на Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество и се създава Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Поради това като членове на Съвета се включват председателите и на двете комисии.

Създава се и заключителна разпоредба, с която се уточнява, че председателят на КПК е член на съвета след провеждането на процедурата за избор на състав на комисията и встъпване в длъжност на първия ротационен председател.

С предложените изменения и допълнения се осигурява възможност Съветът за координация и сътрудничество да изпълнява нормативно определените си функции, за които е създаден, както и условия за законосъобразното провеждане на неговите заседания.

 


Дата на откриване: 21.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари