Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Съгласно чл. 7а, ал. 1 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (Наредбата, НПКДА), длъжността „системен администратор“ е свързана с поддръжка и опериране на компютърни системи и мрежи, както и с инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на информационни ресурси. Към настоящия момент в чл. 7а, ал. 12, т. 2, буква „а“ от НПКДА е предвидено, че в МВР длъжностите „системен администратор II степен“, „системен администратор III степен“ и „системен администратор IV степен“ се прилагат в структурите по чл. 38, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за МВР и чл. 81, 83, 84, 96 и 100 от Правилника за устройството и дейността на МВР, с изключение на териториалните им звена. С проекта на постановление се предлага Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС), дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД), дирекция „Информация и архив“ (ДИА), Академията на МВР (АМВР) и Институтът по психология (ИП-МВР), да бъдат включени сред изброените структури с цел обезпечаване на цялостната информационна дейност, непрекъснатост на процесите, информационна сигурност и експертно съдействие и обучение на служителите опериращи със системите. Предлагат се и промени в чл. 3, ал. 9, т. 3 от НПКДА във връзка с необходимостта Наредбата да бъде приведена в съответствие с измененията в чл. 38, т. 3 и 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗИД ЗМВР, обн. ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.), предвид, че разпоредбата на чл. 3, ал. 9, т. 3 от НПКДА се отнася до Главна дирекция „Гранична полиция“.


Дата на откриване: 27.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари