Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към МО

Предложените изменения и допълнения в проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерство на отбраната са инициирани с цел привеждане в съответствие на действащия Правилник  със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и подзаконовите актове по неговото прилагане.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 30.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.6.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юни 2024 г. 16:13:10 ч.
Райна Борисова

Промяна в Наредбата за предучилищното образование

Във връзка с обнародването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование и направените в нея промени, касаещи допустимите отсъствия по семейни причини на деца от подготвителни групи в детски градини и училища следва да се има предвид, че същите се увеличават от 10 на 15. Поради този факт е необходимо прецизиране на текста от Правилника в чл. 23, ал. 3.

19 юни 2024 г. 13:18:57 ч.
yusla

Необходими документи, съгласно чл. 22а

Във връзка с изменението на чл. 22а, ал. 1 от Правилника, моля да бъде уточнено следното: Какви документи за преместване следва да се представят от родителите - служебна бележка от настояща/бъдеща месторабота, декларация за промяна на местоработата или друго? На децата, които кандидатстват по този ред трябва ли да се поставят точки, защото всички деца в сипсъка на чакащите са подредени, съобразно получените точки по чл. 13? Ако да, то следва да се добави в чл. 13, ал. 1, буква "в" : "дете, чиито родители променят местожимеенето си в изпълнение на служебните им ангажименти - 5 точки". Така те ще заемат първо място с предимство, както е посочено в чл. 22а, ал. 1.

20 юни 2024 г. 14:32:26 ч.
yusla

Прием на близнаци в ДДГ

При наличие на едно свободно място в група на ДДГ, а чакащи деца близнаци - да се приемат двете деца. Това важи за общински детски градини, училища и ВУЗ.