Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

 

С промяната на наредбата се цели създаване на конкурентна среда за българските земеделски производители и преработватели на храни и фуражи от растителен произход, чрез премахване на ненужна административна и финансова тежест и при спазване на действащото право на Европейския съюз.

Със заключителните разпоредби на проекта на наредба се предлагат промени и в Наредба № 8 от 2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им, както и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

 

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 MGDraganova@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 7.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.6.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2024 г. 11:10:57 ч.
sunoil@mb.bia-bg.com

Становище на национално представителните организации в хранително-вкусовата промишленост

Във връзка с публикувания на 07.06.2024г. за обществени консултации Проект на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ), изразяваме следното становище:

            Ние долуподписаните национално представителните организации в хранително-вкусовата промишленост, категорично НЕ ПОДКРЕПЯМЕ отпадането на чл. 11, ал. 8 Наредба № 12 от 2023 г. и отмяната на чл. 17, т. 8 от Наредба № 8 от 2021г. 
Считаме, че пълното отпадане на изискването за самоконтрол на земеделските стопани, ще доведе до:
1.     Възможност на пазара на пресни плодове и зеленчуци да се реализират продукти със завишени остатъчни количества пестициди, ПРЗ, което ще е заплаха за здравето на потребителите и най-вече на децата и подрастващите;
2.     Заплаха за здравето и на животни хранени с фуражи съдържащи компоненти с остатъчни количества пестициди и ПРЗ;
3.     Вторично замърсяване на почвата и водите, което в дългосрочен план застрашава здравето на потребителите;
Съгласно ДОКЛАДА на МЗХ за така предложените промени, посочените ЦЕЛИ – за „…..създаване на конкурента среда за българските земеделски производители и преработватели на храни и фуражи от растителен произход, чрез премахване на ненужна административна и финансова тежест и при спазване на действащото право на Европейския съюз.“  категорично няма да бъдат постигнати, защото финансовата тежест за тези изследвания ще се прехвърли, изцяло върху следващите звена в агрохранителната верига – търговци и преработвателните предприятия, производителите на фуражи, което гарантирано няма да доведе до намаляване на стойността на крайния продукт.

19 юни 2024 г. 11:14:13 ч.
sunoil@mb.bia-bg.com

Становище на национално представителните организации в хранително-вкусовата промишленост

Също така, изразяваме мнението, че промените
не отразяват тенденцията през последните години, която показва, че между 10% и 14% от пазара на пестициди в ЕС е засегнат от незаконна търговия с фалшиви пестициди, 
която по данни на Европол се оценява на милиарди евро в световен мащаб
и представлява значителен риск за здравето, околната среда и икономиката.
Според проучване на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO- The economic cost of IPR infringement in the pesticides sector), 
индустрията губи приблизително 1,3 милиарда евро приходи годишно поради наличието на фалшиви пестициди на пазара в ЕС,
което съответства на 13,8 % от продажбите на сектора.

Подчертаваме, че отпадането на самоконтрола в началото на агрохранителната верига, и последващия контрол, ще доведе до неизпълнение от страна на Р България, като държава-членка на ЕС на разпоредбите на Регламент (ЕО) №178/2002[1], Регламент (EС) 2017/625[2], и на приетите въз основа на тях, директно приложими актове на Европейския съюз на национално ниво, според които следва ежегодно да се изготвя и изпълнява единна Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход и да изпълнява програмата на ЕК, относно координирана многогодишна контролна програма на Общността.

Отпадането на разпоредбата, ще доведе до дисбаланс в целостта на агрохранителната верига и съответно неизпълнение на заложените цели съгласно Закона за управление на агрохранителната верига.

EFSA продължава интензивно да анализира вредното влияние на остатъците от замърсители в храни и фуражи в т. ч. и на остатъчното съдържание на пестициди. В резултат на тези изследвания се установява, че именно тези остатъчни количества пестициди са първоизточник за образуването на вредни за човешкото здраве вещества с доказан канцерогенен ефект в процеса на преработка на някои растителни суровини. Пример за това  са  глицидиловите естери (GE) и 3-МСPD установени в някои храни които са приготвени с растителни масла или в растителни масла. Това наложи въвеждането на Регламент (ЕО) № 1881/2006, последващите го изменения и действащия към момента Регламент (ЕС) 2022/741[3] .

В заключение, нашето предложение е да се включи текст, който да задължава земеделските стопани предлагащи растителна продукция за преработка или директна реализация, след направена оценка на риска и не по-малко един път годишно да изследват произведеното от тях, като пробите се взимат от външни лица и лабораторните изследвания да се извършват в акредитирана лаборатория.

Като настояваме становището ни да бъде взето предвид, оставаме на разположение за по-нататъшно обсъждане.

С уважение,

Асоциация на месопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ

Национална асоциация на млекопреработвателите

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Национална лозаро-винарска камара

Сдружение на производителите на масла и маслопродукти

Сдружение „Храни и напитки България“

Съюз на пивоварите в България

Съюз на българските мелничари

Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Съюз на производителите на захар и захарни продукти

Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България

Съюз на птицевъдите в България

Съюз на производителите на комбинирани фуражи

21 юни 2024 г. 11:56:45 ч.
nbioassoc_bg

НАЦИОНАЛНА БИО АСОЦИАЦИЯ

Относно : Проект на Наредба за изменение (НИ) на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита“

Уважаеми г-н Тахов,

Уважаеми г-н Костов,

 След запознаване с Проекта на изменение (НИ) на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита“, в едно с представения доклад към нея, публикуван за обществено обсъждане, ние от Национална Био Асоциация, изразяваме следното

 

С Т А Н О В  И Щ Е :

                ИЗЦЯЛО ПРИЕМА, без забележки така представения Проект на изменение (НИ) на Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита“, качен за обществено обсъждане до 21.06.2024г., вкл.

Национална био асоциация