Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлагат две групи промени, които изискват изменения и допълнения в два акта на Министерски съвет, а именно:

  • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката (УПМОН);
  • Постановление № 13 от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката;

Първата група изменения и допълнения са свързани с промени във функциите на звената на Министерството на образованието и науката (МОН). Измененията и допълнения на УПМОН имат за цел актуализиране и оптимизиране функциите на МОН за ясно определяне отговорностите на административните звена в съответствие с мисията, стратегическите документи и нормативните актове, регламентиращи дейността на министерството.

Втората група промени засягат увеличаване на числеността на персонала на Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката със 7 щатни бройки, която от 49 щ. бр. става 56 щ. бр., поради допълнително възложени задачи. Увеличението е за сметка на намаляване на общата численост на МОН със 7 щ. бр. Целите на предложените изменения и допълнения са да се осигури административен капацитет за осъществяването на всички допълнително възложени функции и дейности на НАЦИД.

Очакваните резултати са свързани с прилагане на еднакъв и ефективен подход към организирането и поддържането по-важните административни услуги, регистри и бази данни, свързани със системите на висшето образование и науката.


Дата на откриване: 10.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.7.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
12 юни 2024 г. 13:33:30 ч.
grainovski

От името на колегията на Физически факултет на СУ Св. Климент Охридски

Физически факултет на СУ Св. Климент Охридски е едно от водещите научни звена в Университета и страната. Научно-преподавателския състав участва активно в международни и национални научни проекти в това число в няколко Национални научни програми, обекти от Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура, проекти свързани с ОИЯИ Дубна и ЦЕРН и Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации. В тези си дейности учени от факултета взаимодействат тясно с екипа на Дирекция Наука на МОН. Колегите оценяват високо професионализма екипа на  Дирекция Наука, но също така споделят и мнението, че числения състав на този екип е крайно недостатъчен за задачите, с които е натоварен. Предвид това и новите задължения на Дирекция Наука, произтичащи от Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите считаме, че е необходимо значително увеличаване на щатния състава на Дирекция Наука. Рамките на настоящето обществено обсъждане,  предлагаме да се използва възможността при промяната на УП на МОН и да се разшири състава на дирекция „Наука“ с допълнителни поне 5 щатни бройки.Настоящето становище е подкрепено единодушно от Факултетния съвет на Физически факултет на СУ Св. Климент Охридски на редовно заседание, проведено на 11.06.2024 г.проф. дфзн Георги Райновски

Декан на Физически факултет на СУ Св. Климент Охридски