Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО и се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година относно общата безопасност на продуктите, за изменение на Регламент (ЕС) 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 87/357/ЕИО на Съвета.

Целта на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите е да допринесе за функционирането на вътрешния пазар и постигането на високо равнище на защита на потребителите, като осигури наличието на ефективен и ефикасен процесуален механизъм за предявяване на представителни искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите и за предявяване на представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите.

Предлаганият законопроект регламентира изискванията към представителните искове за преустановяване и забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, към представителните искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите и изискванията към квалифицираните организации, имащи право да предявяват представителни искове.

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се създават също условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите. Целта на Регламент (ЕС) 2023/988 е гарантиране на здравето и безопасността на потребителите и функционирането на вътрешния пазар по отношение на продуктите, предназначени за потребителите.

С Регламент (ЕС) 2023/988 се установяват общи правила за безопасност на продуктите, рисковете за безопасност на потребителите, включително и тези, свързани с новите технологии (продукти, свързани с интернет, продукти с цифрово съдържание или цифрови услуги, които са вградени в продуктите или са взаимосвързани с тях). Засилват се задълженията за икономическите оператори относно безопасността на продуктите (разширява се задължението за всички продукти от нехармонизираното законодателство на ЕС да се обезпечи наличието на икономически оператор, установен в ЕС, който отговаря за безопасността на продукта) и се предоставят нови правомощия на органите за надзор на пазара по отношение на онлайн местата за търговия (разпореждане изтеглянето на опасен продукт от онлайн мястото за търговия и блокиране на достъпа до опасен продукт).

С приемането на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и ще се създадат условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите.

Законопроектът е разработен в изпълнение на мярка № 149 от Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2024 г. и мярка № 117 от Плана за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29 март 2024 г. Законопроектът изпълнява и мярка от Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2023 г. Мярката е прехвърлена като мярка № 148 в Плана за действие за 2024 г., със срок за изпълнение 31.01.2024 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e-docs@mi.government.bg


Дата на откриване: 12.6.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 13.7.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юни 2024 г. 08:46:43 ч.
П.С.

Предложения за забрана за изменения по вече сключен договори за предоставяне на услуги

С цел равноправни клаузи по договорите за предоставяне на услуги и по-точно на кабелна телевиция, предлагам да се добавят текстове за забрана за едностранна промяна за увеличаване на цени по вече сключени договори. Конкретно става въпрос за договори с мобилни оператори. Освен годишните индексации по месечните цени на вече сключени договори, конкретен мобилен оператор си позволява за поредна година едностранно да увеличава цена за определени програми (които са включени като оферта в пакет от предоставяне на телевизионни програми и за които е посписан двгодишен договор). Реално се получава два пъти годишно промяна на цената по вече сключени договори и потребителите нямат никакъв механизъм за противодействие освен да се откажат изцяло от договорените услуги. Считам, че след като потребиел няма право едностранно по негово усмотрение да уведоми оператора, че сам е решил да си намали таксата и ако мобилния оператор иска може да се откажи от договора - е редно и оператора да няма право едностранно да решава да си увеличава цените (освен годишната индексация за инфлация) по вече договорени пакети и подписани договори за срок от две години.  

11 юли 2024 г. 15:05:49 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/33135/

12 юли 2024 г. 16:23:01 ч.
moderntrade

становище на Сдружение за модерна търговия

становището на Сдружение за модерна търговия е публикувано на адрес

 https://moderntrade.bg/news/