Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 1. С §1 от Проекта се правят предложения за изменения и допълнения в чл. 3, които са технически, с оглед привеждане на законодателството в съответствие с изискванията за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса. Също така са разработени два образеца на Декларации (като приложения в ППЗИХУ) за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 и по чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ. Отпада и изискването на т. 4 към заявлението за вписване в регистъра специализираните предприятия и кооперации на хората с уврежданията се представят копия от решения на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК на работещите в специализираното предприятие и кооперация лица с увреждания.
 2. С §2 от Проекта се правят предложения за изменения и допълнения на чл. 4 за привеждане на законодателството  в съответствие с изискванията за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса при издаване на удостоверения за регистрация. Отпада необходимостта от представяне на документи, удостоверяващи обстоятелства, които могат да бъдат проверени по служебен път. Разписва се нов срок от 14 на 10-дневен  за издаване заповед за вписване или заповед, с която отказва вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, считано от датата на подаване на заявлението”. Разписва се и нов 3-дневен срок в който  Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация, считано от датата на издаването на  заповедта за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания .
 3. С §3 от Проекта се прави предложение за изменение на чл. 5, ал. 1, т. 5, с оглед необходимостта от  нормативно регулиране на периодичността на извършеното нарушение и прецизиране на текста „системно неспазване” като се конкретизира, че регистрацията се заличава при неспазване на разпоредбите на чл. 3, ал. 5 в продължение на едногодишен период два и повече пъти.
 4. С §4 от Проекта се прави предложение за изменение на чл. 14, ал. 2, който регламентира кога срокът на експертното решение се приема за пожизнен при ползване на правата по Правилника. Мотивите на предложението са с оглед синхронизиране на текстовете на ППЗИХУ и чл. 30 ал. 2 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.
 5. Допълненията, които се правят с §5 от Проекта, относно чл. 17, ал. 4, са свързани с необходимостта от доказване на обстоятелства с писмена декларация, както за механизма за разпределяне на средствата и механизма на финансиране така и критериите за оценяване и класиране на постъпилите проекти, когато работодател или орган по назначаването кандидатства за средства за финансиране на проекти по чл. 25 от ЗИХУ.
 6. С §6 от Проекта  се правят изменения и допълнения на чл. 19, ал. 3, да отпадне второто кумулативно изискване в т. 1: да не ползват преференции по чл. 49а от Закона за насърчаване на заетостта. Но освен императивно регламентираните две условия за кандидатстване за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания се допълва и трето условието да не са получавали финансови средства от други източници за същата цел. Създава се на нова ал. 4, с оглед привеждане в съответствие с изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, която регламентира, че обстоятелствата по ал. 3, т. 1 - 3 се доказват с писмена декларация.
 7. С §7 от Проекта се правят технически изменения в чл. 20 и допълнение чрез създаване на нова т. 4 в чл. 20, ал. 3, която регламентира, че специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да ползват средства за финансиране на целеви проекти и програми по чл. 28, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, ако не са получавали финансови средства от други източници за същата цел. Направените предложения за изменение и допълнение са свързани с Методиките, по които се предоставят средства във връзка с реализиране на административните услуги, изпълнявани от АХУ, както и установени непълноти в нормативната уредба. Същите се налагат и с оглед унифициране на текстовете и съобразяване с препоръките, заложени в Плана за намаляване на административната тежест.
 8. С §8 от Проекта  се прави предложение за  заличаване на  думата „трайни” в чл. 43, ал. 2, тъй като в разпоредбата на чл. 44, ал. 2 от ЗИХУ правото на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия е за хората с увреждания без ограничението „трайни“.
 9. С §9 и §10 от Проект  се правят предложения за  изменения и допълнения в чл. 43а, и чл. 44, които са редакционни с оглед практиката по прилагане на ППЗИХУ. В чл. 43а, ал. 3  се добавят думите „касова бележка”, а в чл. 43а, ал. 4 и чл. 44, т. с добавят думите „платежен документ”, тъй като фактурата, съгласно действащото счетоводно и данъчно законодателство е надлежен документ доказваш осъществяване на сделката. При покупка и ремонт на медицински изделия фактурата се издава на името на правоимащото лице, и същата се подписва от него. В чл. 43а, се създава нова ал. 5 с която с регламентира срокът за отчитане на помощта (90 дни) от датата на получаване на целевата помощ.
 10. С §11 от Проекта се създават два нови образци на молба-декларация и заповед в чл. 45 от ППЗИХУ, съответно с §18 и §19 от Проект се създават нови образци „Приложение № 15 към чл. 45, ал. 2“ и „Приложение № 16 към чл. 45, ал. 3“, тъй като към настоящия момент няма точно определен образец на молба-декларация и заповед за отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработка, закупуване или ремонт и съоръжения на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. 
 11. С §12 от Проекта  се предлага поправка на редакционен пропуск в разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от ППЗСП където думата „месечният“ се заменя със „средномесечният“. Редакционната корекция е наложителна, тъй като при преценка на дохода за 12 месеца се търси средномесечен доход, а не месечен.
 12. С §13 от Проекта се предлага изменение и допълнение на чл. 53 от ППЗИХУ, с оглед подадена молба по надлежен ред от Центъра за психологически изследвания да разпределя средства за целева помощ за придружител на своите членове. С предлаганите изменения и допълнение на  чл. 53 от ППЗИХУ се регламентира, че целевата помощ до 10 часа годишно за придружител на трудно подвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, в размер на 5 лв. на час, ще се изплаща както от Съюза на инвалидите в България, така и от Центъра за психологически изследвания.
 13. С §14 от Проекта се правят редица изменения и допълнения в Приложение № 7, към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ регламентиращо медицински условия, експлоатационни срокове и необходими медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 14. В по общ план се правят изменения по предложение на Министерство на здравеопазването и Български лекарски съюз като Медицинските протоколи за Протези за долни (горни) крайници, включително с електронно устройства; Ортези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка; Ортопедични обувки и приспособления за корекция; Принадлежности за ползване на протези ще се изисква да се издават не от „ортопедо-травматологична ЛКК“ а от „ЛКК по профила на специалността“. Също така се намаляват ремонтите на модулна протеза, от три на два, въз основа на постъпило мотивирано предложение от АСП. Медицинските протоколи за  говорните апарати ще бъдат издадени от „ЛКК по профила на специалността“, а не от  специализирана ЛКК за УНГБ, издаден от клиника по УНГБ при УМБАЛ, където е извършена съответната медицинска интервенция. Съответно медицинските протоколи за очните протези ще бъдат издавани от „ЛКК по профила на специалността“, а не от ЛКК по очни болести към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ, УМБАЛ“. Разписва се по облекчен режим за ползвателите на перуки, т.е. в случаите, когато няма специализирана ЛКК по профила на заболяването към МБАЛ, СБАЛ, УСБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към междуболничен диспансер по онкологични заболявания.“. По данни от практиката на АСП ползвателите на гръдни епитези, които имат разписан облекчения режим ползват и перуки. Горепосоченото допълнение е с цел улесняване на достъпа по назначаване на перуки от органа на медицинската експертиза. Подобни облекчени режими изисквайки медицинските протоколи да бъдат издавани от „ЛКК по профила на специалността“ са разписани още и за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания по т. 9 за очила, по т. 11 за  патерици, бастуни, ходилки и проходилки и бели сензорни бастуни за слепи лица и по т. 14 специализирани помощни средства и принадлежности.
 15. С §15 от Проекта се прави предложение за технически  изменения на Приложение № 8 към чл. 42, ал.1, като определя се място за посочване на пълномощник на молба-декларацията за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения, тъй като в старите образци липсва място за посочване на пълномощника.
 16. С §16 и §17 от Проекта  се правят предложения за технически изменения на обобщените справки, т.е. на Приложение № 11 (която се изпраща до 24 февруари ) и Приложение № 12 (която се попълва при промяна в някой от показателите) към чл. 21, ал.2, относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания. И в двете таблици се вмъква нова графа за посочване на ЕИК. Предложенията за изменения на двете приложения е с оглед привеждане в съответствие с изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, Приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 г.
 17. С §20 и §21 от Проекта се създават нови образци на декларации за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1 т. 2 от ЗИХУ и чл. 28, ал. 1 т. 3 т ЗИХУ. Предложенията за изменения на двете приложения отново е с оглед привеждане в съответствие с изискванията на Плана за намаляване на регулаторната тежест на бизнеса, Приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 08.10.2012 г.


Дата на откриване: 8.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 февруари 2013 г. 16:29:30 ч.
prosthetic

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ §14 и предвидените в него изменения на т. 1, буква „в” на приложение № 7 на ППЗИХУ

Предвиденото намаляване на броя на ремонтите от 3 на 2 (в рамките на 4-годишния експлоатацинен срок) ще се отрази пагубно на достъпа на хората с ампутации до протезиране.
Протезата е медицинско изделие, изработено по индивидуална поръчка, съгласно Закона за медицинските изделия. След снемането на индивидуална гипсова мярка от ампутационния чукан, се изработва т.н. приемна гилза на протезата, която сътветства на анатомичните и физиологични особености на ампутационния чукан на пациента. След изработката на приемната гилза следва построяването на протезата, нейното напасване, статична и динамична центровка с протезни модули съобразно мобилността и активността на пациента. Приемната гилза е най-важната част на протезата, тя осигурява контрола върху протезата и стабилността при ходене и трябва да съответства и да пасва в най-пълна степен на чукана. При настъпили изменения във формата и в обема на чукана е задължително вземането на нова мярка и изработването на нова гилза.

В страните от Европейския Съюз регламентираният експлоатационен срок на приемната гилза на протезата е от 6 до 9 месеца, а при първо протезиране още в началото осигурителят заплаща изработването на две гилзи – тестова гилза и т.н. първа временна гилза. Регламентирана е също смяната на отделните модули на протезата при промяна на степента на мобилност на пациента.
Българската нормативна уредба, касаеща обикновените(немодулни) протези, е напълно в духа на европейската практика:
- при първо протезиране – експлоатационен срок 1 година с право на 3 ремонта! (подмяна на приемната гилза) - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „а”
- при последващо протезиране – експлоатационен срок 2 години за работещите(учащите) с право на 2 ремонта и експлоатационен срок 4 години за останалите лица с право на 4 ремонта. - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „б”)
Същността и принципите на протезиране са еднакви за модулните и немодулните протези и затова буди недоумение факта на налагането на все по-големи рестрикции на правото на хората с ампутации на модулно протезиране.
Предвидените ограничения ще доведат до лишаване на пациентите от възможността да използват протезите си след настъпили промени във формата и обема на чукана. Скъпо платеното медицинско изделие ще отиде в гардероба, а хората ще седнат в инвалидни колички!

Д-р Даниела Данчева
Национално сдружение за протетика и ортотика

Медико-техническа лаборатория – Център за протезиране
www.prosthetic-center.net
Токуда болница, ниво В1
Тел: 02/ 403 4026
Моб: 0884 807 057
info@prosthetic-center.net

21 февруари 2013 г. 16:36:46 ч.
prosthetic

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ §14 и предвидените в него изменения на т. 1, буква „в” на приложение № 7 на ППЗИХУ

Коментар

21 февруари 2013 г. 16:47:57 ч.
prosthetic

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ §14 и предвидените в него изменения на т. 1, буква „в” на приложение № 7 на ППЗИХУ

Предвиденото намаляване на броя на ремонтите на модулни протези за долни и горни крайници от 3 на 2 (в рамките на 4-годишния експлоатацинен срок) ще се отрази пагубно на достъпа на хората с ампутации до протезиране.
Протезата е медицинско изделие, изработено по индивидуална поръчка, съгласно Закона за медицинските изделия. След снемането на индивидуална гипсова мярка от ампутационния чукан, се изработва т.н. приемна гилза на протезата, която сътветства на анатомичните и физиологични особености на ампутационния чукан на пациента. След изработката на приемната гилза следва построяването на протезата, нейното напасване, статична и динамична центровка с протезни модули съобразно мобилността и активността на пациента. Приемната гилза е най-важната част на протезата, тя осигурява контрола върху протезата и стабилността при ходене и трябва да съответства и да пасва в най-пълна степен на чукана. При настъпили изменения във формата и в обема на чукана е задължително вземането на нова мярка и изработването на нова гилза.

В страните от Европейския Съюз регламентираният експлоатационен срок на приемната гилза на протезата е от 6 до 9 месеца, а при първо протезиране още в началото осигурителят заплаща изработването на две гилзи – тестова гилза и т.н. първа временна гилза. Регламентирана е също смяната на отделни модули на протезата при промяна на степента на мобилност на пациента.
Българската нормативна уредба, касаеща обикновените(немодулни) протези, е напълно в духа на европейската практика:
- при първо протезиране – експлоатационен срок 1 година с право на 3 ремонта! (подмяна на приемната гилза) - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „а”
- при последващо протезиране – експлоатационен срок 2 години за работещите(учащите) с право на 2 ремонта и експлоатационен срок 4 години за останалите лица с право на 4 ремонта. - виж приложение № 7 ППЗИХУ, т.1, буква „б”)
Същността и принципите на протезиране са еднакви за модулните и немодулните протези и затова буди недоумение факта на налагането на все по-големи рестрикции на правото на хората с ампутации на модулно протезиране.
Предвидените ограничения ще доведат до лишаване на пациентите от възможността да използват протезите си след настъпили промени във формата и обема на чукана. Скъпо платеното медицинско изделие ще отиде в гардероба, а хората ще седнат в инвалидни колички!

Д-р Даниела Данчева
Национално сдружение за протетика и ортотика

Медико-техническа лаборатория – Център за протезиране
www.prosthetic-center.net
Токуда болница, ниво В1
Тел: 02/ 403 4026
Моб: 0884 807 057
info@prosthetic-center.net