Обществени консултации

проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното дело

          С тази наредба се определят условията и редът за ползване на военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", наричана "Агенцията", чрез организиране на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на други лица.

Предлаганите промени в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело (Наредбата) се налагат поради следните обстоятелства:

Недвижимите имоти, част от комплекса на Морска база „Китен“, са предоставени в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по силата на Заповед № ЗС-595/13.12.2013г. и Заповед № ЗС-2/05.01.2023г. на министъра на отбраната. С договори за наем № Н-2/01.07.2014г. /за срок от 10г./ и № Н-25/16.12.2019г. /за срок от 5г./, след проведени тръжни процедури за отдаване под наем по реда на ЗДС и ППЗДС, имотите са предоставени на наемателя „Галактик Тур“ ЕООД, който е развивал в тях туристическа и туроператорска дейност. На 24.07.2024 г. изтича максимално допустимия законоустановен десетгодишен срок на наемното правоотношение по Договор Н-2/01.07.2014г. и предстои приемо- предаване на обекта.

Предвид недостатъчния брой карти за почивка по социална програма за морските курорти, управлявани от Агенцията, е взето решение след прекратяване на наемното правоотношение обектът да не бъде отдаван повторно под наем, а да се експлоатира от Агенцията за нуждите на военно-почивното дело.

Съгласно чл. 10 от Наредбата, военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, се ползват в сезони и експлоатационни периоди, посочени в приложение № 1. Това налага допълване на приложението, чрез създаване на нова точка, с която се добавя Морска база „Китен“ – хотел „Марина“ и хотел „Балканика“ и се уточнява експлоатационния период на обектите.

С въвеждането в експлоатация на Морска база „Китен“ ще се осигурят допълнителни карти за летен отдих за служителите от МО и БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и за всички останали правоимащи лица.

В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, публикуването на интернет страницата на Министерството на отбраната и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет (strategy.bg) на проекта на допълнение на Наредба № Н-9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело,  ще бъде за срок от 30 дни.

Цели се увеличаване на легловата база на морските обекти, управлявани от Агенцията, което ще осигури възможност за допълнителни карти за почивка на правоимащите лица.

Издаването на проекта на Наредбата води до необходимост от допълнителни финансови средства, които ще бъдат осигурени в рамките на бюджета на ИА ВКВПД за 2025 година.

С актуализирането на Наредбата, разпоредбите ѝ ще съответстват на националното законодателство, а заявителите ще разполагат с ясна и достъпна информация при ползването на почивки във военно-почивните домове и хотели.


Дата на откриване: 4.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари