Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) (обн., ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. и доп., бр. 40 от 2018 г.)

Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.) и направеният анализ на постъпилите предложния в рамките на процеса на разработване на законопроекта идентифицираха необходимост от синхронизиране и актуализиране на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

Основните изменения и допълнения в разработения проект на Наредба за изменение и допълнение на посочената Наредба са свързани с:

  1. Синхронизиране на Наредбата с промените в Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (обн. ДВ, бр. 27 от 29 март 2024 г.), свързани с  промяната в изискванията за професионален опит на наставника, както и разширяването на обхвата на притежаваната от него професионална квалификация и създадената възможност за изпълнение на функциите на учителя методик при обучение чрез работа и от учител по професионална подготовка;
  2. Обезпечаване на кариерното ориентиране на учениците посредством организирането и провеждането на кампании по професионално ориентиране сред учениците от V - VII клас и техните родители за запознаване с дуалната система на обучение, както и с възможностите за избор на професия и кариерно развитие;
  3. Осигуряване на възможности за запознаване на учениците от първи гимназиален етап, обучаващи се в дуална форма, с дейността на работодателя партньор и за посещения на място в предприятието му;
  4. Провеждане на обучението по производствена практика в сътрудничество с работодателя партньор в реална работна среда;
  5. Ефективно времево разпределение на обучението в реална работна среда посредством гъвкав график за провеждането му;
  6. Съобразяване на предложението за държавен план-прием в училищното образование със заявките на работодателите партньори;
  7. Предоставяне на възможност учениците в XI клас, които нямат навършени 16 години към началото на учебната година, да могат да провеждат практическото обучение в реална работна среда като производствена практика до навършване на възрастта и сключването на трудов договор.

 

С проекта на Наредба се предлага и изменение в Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 2016 г.), с което се създава възможност за промяна на формата на обучение на учениците от една паралелка от дуална система на обучение в дневна форма, както и след X клас от дневна форма в обучение чрез работа в случай на постъпили заявки от работодател и при спазване на условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО.

 

 


Дата на откриване: 5.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 5.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари