Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 376 от 1 април 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

В проекта са съобразени настъпили изменения в приложимата уредба на Европейския съюз по повод докладването, анализа и последващите действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване. Измененията са свързани и с необходимостта от предприемане на коригиращи действия вследствие на дадени предписания при извършен одит от Агенцията по авиационна безопасност на Европейския съюз (ААБЕС), състоял се в периода 05.12 - 09.12.2022 г.
 
Въвеждането на изменението в чл. 6, ал. 1 от проекта е свързано с необходимостта от създаване на предпоставки за повишаване на ангажираността на авиационната индустрия за спазване на изискванията за безопасност. С определянето на „коригиращи и превантивни действия“ от контролния орган, които имат задължителен характер, се създава нормативно изискване за спазване на стандартите, определени в приложимата уредба на Европейския съюз и на ИКАО. Установено е, че настоящата уредба, предвиждаща даването на препоръки от страна на контролния орган (Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“), не е достатъчно ефективна. Препоръките нямат обвързващия характер, какъвто биха имали конкретните възложени действия. По същите съображения е и предложеното изменение в чл. 23, ал. 2 от проекта. Доколкото Консултативният съвет за безопасност в гражданското въздухоплаване (КСБГВ) разполага с многоотраслова експертиза, по този начин могат да бъдат определяни конкретни мерки, които да имат обвързващ характер при дейността на авиационните субекти. Измененията произтичат от разпоредбата на чл. 13, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (Регламент (ЕС) № 376/2014), където изрично се посочва, че държавите „определят всички подходящи коригиращи или превантивни действия, необходими за повишаване на авиационната безопасност“.
 
По отношение изменението в чл. 8 от проекта се цели постигане на съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014, като се съобразява Процедурата за проверка на качество на докладите в системата ECCAIRS. В Приложение I от Регламент (ЕС) № 376/2014 г. се съдържа необходимата информация за изискванията за задължителното и доброволно докладване на събития. По този начин  се предвижда да се прави не само препращане към портала, както е в сегашната редакция на чл. 8 от действащата Наредба № 376 от 01.04.2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване (Наредба № 376 от 01.04.2021 г.). В Приложение I от регламента е посочен необходимият минимум данни, които трябва да се съдържат в докладите. С изменението се цели създаване на условия за правилното и качествено попълване на задължителните полета, както и коректна информация на постъпващите доклади в системата ECCAIRS.
 
Изменението на чл. 13 от проекта е свързано с необходимостта от конкретизиране на изискването, че следва да се прилага схемата ERCS, посочена в Делегиран регламент (ЕС) № 2020/2034 на Комисията от 6 октомври 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общата европейска схема за класификация на риска. С изменението се цели да се осигури прилагането на този регламент. 
 
Измененията в чл. 15 от проекта са свързани с допълнение в ал. 3 в наименованието на процедурите, с цел осигуряване на съответствие с чл. 7, пар. 3 и чл. 13, пар. 1 от Регламент (ЕС) 376/2014. В случая се отчита фактът, че данните за отделно събитие от първоначалния доклад най - често не са налични в Европейския портал за докладване на събития, а във вътрешни документи на докладващата организация. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) има достъп до тях при извършване на одит. Същите се проверяват на място по време на одит, а не на етап обработка на събитието. Предвид това се предлага текстът на изискването от сегашната т. 2 да бъде в нова т. 9 към чл. 21, ал. 2 от наредбата, където е систематичното му място в разпоредбата за извършваните периодични одити от ГД ГВА.
 
По отношение изменението в чл. 22 от проекта е съобразена необходимостта от участие и на Министерството на отбраната (МО) в дейностите на КСБГВ във връзка с гражданско-военната координация. Целта е да бъдат включени всички заинтересовани страни в процеса, включително във връзка с чл. 7, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (Регламент 2018/1139). 
 
С предложението за изменение в чл. 23 се цели осигуряване на по-пълноценно участие на заинтересованите страни при изготвяне и поддържане на Националната програма за безопасност по чл. 7, пар. 1 от Регламент 2018/1139, чрез консултация със заинтересованите страни, представени в КСБГВ. По този начин се осигурява съответствие с разпоредбата на чл. 7, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2018/1139, съдържаща изискване за „консултации със заинтересованите страни“.
С изменението на чл. 24 от проекта се цели не само изпълнение на изискването на чл. 7, пар. 1 от Регламент 2018/1139, но и на Коригиращо действие 2 към констатация BG #23149 от инспекция на ААБЕС -  SYS.BG.12.2022. Коригиращото действие се отнася до включване в подзаконов нормативен акт на разпоредби, свързани с управление и наблюдение на изпълнението на националната програма за безопасност. Целта е установяване на всички налични индикатори, относими към безопасността, непрекъснатото подобряване на безопасността на гражданското въздухоплаване в България, съответно в Европейския съюз, предвиждането на нововъзникващи рискове за безопасността и оптималното използване на ограничените технически ресурси.
 
Измененията и допълненията в § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата са свързани с необходимостта от посочването на легални дефиниции за редица термини, използвани в наредбата. Това се постига посредством препращане към съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 376/2014 и Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (Регламент (ЕС) № 996/2010).
Доколкото разпоредбите на регламентите са с пряко действие във вътрешната уредба на Република България, и с цел избягване на повторение, е възприет подход за препращане към дефинициите, съдържащи се в двата регламента.
 
Промяната в термина „авиационни събития“ в „събития в гражданското въздухоплаване“ в § 1а от Допълнителните разпоредби произтича от възприетата терминология в Регламент (ЕС) № 376/2014, където се употребява терминът „събития в гражданското въздухоплаване“, а не „авиационни събития“.
 
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 376 от 1 април 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване не се очаква да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 
Приемането на предложения проект на наредба не изисква осигуряването на финансови или други средства за прилагането му, тъй като всички регламентирани в проекта на наредбата дейности ще се извършват от служителите в ГД ГВА в рамките на утвърдения бюджет на администрацията за съответната бюджетна година.
 
Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждане на изисквания на директиви на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз. Проектът на наредбата е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“.
 
В съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата заедно мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за провеждането на обществени консултации за срок от 30 дни. 
 
Лицe за контакт:  
Милена Стойчовска
Главен юрисконсулт 
Отдел „Правни дейности“
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Е-mail: mivanova@caa.bg 
Тел.: 02/937 10 75
 
 


Дата на откриване: 10.7.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.8.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари