Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

Необходимостта от изготвяне на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат произтича от влизането в сила от 1 юли 2012 г. на нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС). Проектът е разработен във връзка с възникналата необходимост от адаптиране на действащата наредба към променените условия за прилагане на системата Интрастат, заложени в новия ЗСВТС. С предложените промени се цели опростяване, прецизиране и по-точно описание на административните процедури, постигането на по-голяма яснота при тяхното прилагане, както и намаляване на натоварването върху респондентите за деклариране по системата Интрастат.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат предвижда промени, които могат да бъдат обособени в следните групи:

  • Създават се нови разпоредби, регламентиращи конкретните действия на НАП по определяне на текущо задължение на Интрастат операторите - лица регистрирани по ЗДДС, въз основа на данните от информационните системи за ДДС и VIES. Необходимостта от процедурно регламентиране на този процес възниква въз основа на съществена промяна в новия ЗСВТС, в който е премахнато задължението на лицата, които нямат т.нар. „годишно“ задължение за деклариране по система Интрастат, да водят „електронни дневници“ за осъществена вътрешнообщностна търговия със стоки;
  • Прави се съществено подобрение, което позволява количеството на стоките по допълнителна мярка (съгл. Комбинираната номенклатура на стоките на ЕС) да се декларира  с цяла и дробна част до хилядна от съответната мерна единица. По този начин се решава един често срещан проблем на Интрастат операторите при декларирането на някои специални стоки (напр. химически реагенти), които имат висока единична стойност, а се доставят в много малки количества. Промяната се налага, тъй като невъзможността да се декларират тези малки количества води до сериозно изкривяване на логическите зависимости между тегло и стойност на стоката;
  • Въвеждат се две нови понятия – „първична валидация“ и „вторична валидация“, които разграничават и внасят яснота по отношение на два последователни и сродни по своята цел валидационни процеси, извършвани от органите на НАП при приемане на Интрастат декларации, но осъществявани върху различни обеми данни и по различни методи, и даващи съответно различни резултати;
  • Регламентира се ново специфично процедурно действие на органите на НАП във връзка със служебни корекции на данни, както и правото Интрастат операторите да оспорват това действие;
  • Навсякъде в наредбата терминът „универсален“ се заменя с „квалифициран“ в съответствие с промяна в Закона за електронните документи и електронния подпис, касаеща наименованието на електронния подпис;

Промените, които се предвиждат в проекта няма да доведат до допълнителни финансови тежести за Интрастат операторите, както и не са необходими допълнителни бюджетни средства за реализацията на промените.


Дата на откриване: 21.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари