Обществени консултации

Проект на Кодекс за административните нарушения и наказания

Кодифицирането на административнонаказателната материя е изразена в Концепцията за продължаване на реформата в административното правораздаване в периода 2011 – 2014 година.

С приемането на предлагания Кодекс за административните нарушения и наказания (КАНН) ще бъде направена следваща крачка в цялостната реформа на административното правораздаване у нас.

Административното наказване не може и не следва да се урежда ведно с правилата за издаване и изпълнение на индивидуалните и другите актове на администрацията (регламентирани понастоящем в Административнопроцесуалния кодекс), нито с тези за престъпленията и предвидените за извършването им наказания (уредени в Наказателния кодекс).

При изготвянето на проекта е съобразена актуалната практика на съдилищата по прилагането на действащите нормативни актове – Закона за административните нарушения и наказания, Административно-процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.


Дата на откриване: 25.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.3.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 март 2013 г. 15:21:56 ч.
ndimitrov

Преглед

Не съм съгласен с така поставения текст на КАНН.

На първо място, считам че заглавието на проекта е неправилно тъй като по определение за да има кодификация е необходимо да се слеят два или повече нормативни акта. Отделно е че самото название е непълно и ако остане думата „кодекс” би следвало наименованието да се промени на „Административно-наказателен процесуален кодекс”.

Също така считам че следва да се прецизира и осъвремени уредбата свързана с електронния фиш и електронизацията на административно наказателната дейност изобщо. Или иначе казано в настоящия текст не се виждат условия например за въвеждането на електронно издаване на НП и за премахването на хартиените носители.
Единствено е уреден и то непълно електронния фиш.

Считам че един такъв проект следва да се базира на концепция за развитието и оптимизирането на АНД, какъвто за съжаление в момента липсва. Затова считам че този проект е несъстоятелен, повтаря разпоредбите на НК на Република България, и затова не следва въобще да бъде изпращан в Министерски съвет за съгласуване.

Отделно от това следва да се разработи концепция за развитието на АНД, която да очертае основните принципи за приемането на такъв проект, и да набележи електронизацията на АНД като главна цел.

Също така в настоящия проект не е включено изискване за унифициране на бланковите документи за АУАН и НП. Това следва да се направи тъй като практиката показва удивителни различия по отношение на НП и АУАН издавани от различните органи.