Обществени консултации

Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. Превенцията и преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

Стратегията отчита необходимостта от широкообхватни политики и мерки, насочени към осигуряване на: успешен преход между различните степени на образование, гъвкави и успешни възможности за преждевременно напусналите да продължат обучението си в системата на предучилищното и училищното образование с цел придобиване на ключови компетентности, разнообразни форми на обучение, признаване и валидиране на резултати от неформално обучение и информално учене.

Стратегията, е ориентирана към реализиране на политики и мерки за постигане на целта „делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11%“

Стратегическата цел, заложена в Стратегията, е осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално-икономическо включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната.


Дата на откриване: 13.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари