Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

С тази наредба се определят видът и формата, издателят, сроковете на валидност и съхранение на корабните документи, с които международните договори, страна по които е Република България, и националното законодателство, изискват да бъдат снабдени българските морски кораби и корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Промените на наредбата предвиждат:

1. изменение в текста на Приложение № 7, чл. 20 от Наредбата и на Приложение № 8;

2. допълнение с нови членове 58а, 58б, 58в и 58г във връзка с въвеждане в българското законодателство на текстове от Морската трудова конвенция приета 2006г.

3. изменение на чл. 77 и от чл. 82 до чл. 85 и допълнение с нови чл. 36б и чл. 77а с цел привеждане в изпълнение на промените в Анекс V и Анекс VІ на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби (MARPOL 73/78), приети с резолюции MEPC.201 (62) и MEPC.203 (62) на Комитета по опазване на морската среда към Международната морска организация.

1. Изменението в текста на Приложение № 7, разпоредбата на чл. 20 от Наредбата и текста на Приложение № 8 е свързано с подготвения нов проект на Наредба № 14 за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища. Промените на наредбата са свързани с приемането на Решение № 352 на Министерския съвет от 4.05.2012 г. за одобряване на Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (Регионално споразумение). Регионалното споразумение е в сила за Република България от 18 април 2012 г. и е обнародвано в Държавен вестник бр. 44 от юни 2012 г. В изпълнение на т. 5 на Решение № 352 на Министерския съвет министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията трябва да предприеме необходимите действия с оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с Регионалното споразумение. Регионалното споразумение прилага общи принципи и правила за безопасност на хората и товарите по вътрешните водни пътища. Неговата цел е хармонизирането на радиотелефонните служби за по-безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища, улесняване на по-ефикасна и ефективна употреба на радио спектъра и чрез него постигне по-ефикасно и икономично изпълнение на корабния мениджмънт. Радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища позволява установяването на радиовръзки за специфични цели чрез използване на съгласувани канали и съгласувана експлоатационна процедура (категории радиослужба), използвайки система за автоматично разпознаване на предаватели ATIS. В тази връзка се предлага да отпадне изискването за издаване на удостоверение за корабна радиостанция от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. В съответствие с Регионалното споразумение следва да се издава разрешително за корабна радиостанция на корабите плаващи по вътрешните водни пътища на Европа (приложение № 8). Разрешителното удостоверява, че монтираните на кораба радиостанции отговарят освен на изискванията на Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения и на техническите и експлоатационните изисквания установени в Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища. В тази връзка е и предложението за изменение на чл. 20 и Приложение № 8 към него. В допълнение изменението в текста на Приложение № 7 е свързано с разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 14. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 14 разрешителното за корабна радиостанция се издава от Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА). В сегадействащата Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи в Приложение № 7 е посочено, че разрешителното за корабна радиостанция се издава от Комисията за регулиране на съобщенията.

2. Допълнение с нови членове 58а, 58б, 58в и 58г във връзка с въвеждане в българското законодателство на текстове от Морската трудова конвенция приета 2006г.

Въвеждат се:

1. Морско трудово свидетелство (Мaritime Labour Certificate) (приложение № 62), което удостоверява, че корабът е инспектиран и проверен, за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и с изложеното в приложената Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. Документът се издава след предоставяне на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г.

2. Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция част I (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part I) (приложение № 63), която удостоверява, че корабът е поддържан в съответствие с изискванията на Стандарти A 5.1.3 на Конвенцията.

3. Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция част II (Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II) (приложение № 64), която удостоверява, че корабопритежателят, указан в Морското трудово свидетелство е предприел мерки, гарантиращи продължаващото съответствие на кораба с изискванията между инспекциите.

4. Временно морско трудово свидетелство (Interim Maritime Labour Certificate) (приложение № 65), което удостоверява, че:

(а) корабът е инспектиран, по отношение посоченото в Приложение-I A5 към Морската трудова конвенция от 2006 г, и че е изпълнено указаното в букви (б), (в) и (г) по-долу;

(б) корабопритежателят е представил доказателства на ИА „Морска администрация” или призната от нея организация, че на кораба има действащи процедури, гарантиращи спазването на Конвенцията;

(в) капитанът на кораба е запознат с изискванията на Конвенцията и отговорностите по изпълнението й;

(г) на ИА „Морска администрация” или призната от нея организация е предоставена информацията, съдържаща се в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция.

3. Изменение на чл. 77 и от чл. 82 до чл. 85 и допълнение с нови чл. 36б и чл. 77а с цел привеждане в изпълнение на промените в Анекс V и Анекс VІ на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби (MARPOL 73/78), приети с резолюции MEPC.201 (62) и MEPC.203 (62) на Комитета по опазване на морската среда към Международната морска организация.

Промените в Анекс V са свързани със снабдяването на корабите с новата форма на Дневник за операции с твърдите отпадъци и изготвянето на План за управление на отпадъците.

Промените в Анекс V визират всички кораби, плаващи под българско знаме, неподвижни или подвижни сондажни, добивни и обработващи платформи; всички корабопритежатели на кораби плаващи под българско знаме; всички членове на корабните екипажи на кораби плаващи под българско знаме; и всички кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в морските пространства и пристанищата на Република България.

Съгласно Анекс V, всички кораби, попадащи в обхвата, не трябва да изхвърлят в световния океан пластмасови отпадъци, синтетични въжета и риболовни мрежи, както и пепел от тяхното изгаряне, а също и мазнини за готвене. Изключение прави спазването на условията, предвидени в правило 4, 5 и 6 на Анекс V, когато се допуска изхвърляне на отпадъците извън горе упоменатите. Също така се забранява изхвърлянето на отпадъците определени в Анекс V на MARPOL 73/78 в морските пространства на Република България, с изключение на спазване условията разписани в правило 6 на Анекс V на MARPOL 73/78, когато се допуска изхвърляне на отпадъци в морските пространства на Република България.

Всеки корабопритежател на кораб попадащ в обхвата на Анекс V на MARPOL 73/78, е длъжен да го снабди с:

- за кораб с дължина 12 м. и повече и неподвижни/подвижни сондажни и добивни платформи - с плакати и символи, с които се уведомяват екипажа и пътниците за забраните и правилата за събиране, обработка и изхвърляне на отпадъци.

- за всички кораби с тонаж 100 БТ и повече и за кораби освидетелствани да превозват повече от 15 души и неподвижни/подвижни сондажни, добивни и обработващи платформи - с План за управление на отпадъците.

- за всички кораби с тонаж 400 БТ и повече и за кораби освидетелствани да превозват 15 и повече души - с Дневник за операциите с отпадъци.

След 01.01.2013 г. екипажите на корабите, плаващи под българско знаме, са длъжни  при извършване на инспекции на кораби по реда на държавния екологичен и пристанищен контрол да проверяват инспектираните кораби за наличието на плакати и символи, корабен план за управление на отпадъците в съответствие с резолюция MEPC.202(63), дневник за операциите с отпадъци в съответствие с приложението към резолюция MEPC.201(62), както и неговото водене.

В обхвата на Анекс VІ попадат всички корабопритежатели и членове на екипажите на кораби с бруто тонаж 400 и повече тона, плаващи под българско знаме и извършващи задгранични рейсове, както и за сондажните и добивни платформи; всички кораби с бруто тонаж 400 и повече тона, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в морските пространства и пристанищата на Република България;

Съгласно Анекс VІ всички кораби, попадащи в обхвата, трябва да притежават Международно свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC). За българските кораби IEEC се издава както следва:

- за новите кораби по смисъла на Анекс VI на MARPOL 73/78 – от 01.01.2013 г.;

- за съществуващите кораби по смисъла на Анекс VI на MARPOL 73/78 – по време на първия междинен или подновителен преглед за заверка или издаване на Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха (International Air Pollution Prevention Certificate - IAPPC), извършен след 01.01.2013 г. 

Международното свидетелство за енергийна ефективност (IEEC) е валидно само в комбинация с конструктивен индекс за енергийна ефективност на кораба (Energy Efficiency Design Index - EEDI), посочен в свидетелството – изискването се отнася за новите кораби; и корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan - SEEMP) – изискването се отнася за всички (нови и съществуващи) кораби. Планът може да бъде част от системата за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (Safety Management System - SMS). Същият се изготвя от корабопритежателя и не се нуждае от одобрение от ИА „Морска администрация”.  Международно свидетелство за енергийна ефективност (IEEC) се издава еднократно от дирекции „Морска администрация - Бургас или Варна” в зависимост от мястото на регистрация на кораба. Преиздаване на IEEC се налага само при смяна на знамето, под което плава корабът. Корабопритежателите на български кораби, попадащи в обхвата, трябва да снабдят корабите си с Корабен план за управление на енергийната ефективност (SEEMP), който да бъде представен в отдел ПОРКК на дирекция „Морска администрация – Бургас или Варна“ за проверка по време на първия междинен или подновителен преглед, извършен след 01.01.2013 г. Планът следва да е изготвен съгласно инструкциите, описани в “Ръководство за разработването на корабен план за управление на енергийната ефективност” (“2012 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan”) - резолюция MEPC.213(63) от 02.03.2012 г. Планът за управление на енергийната ефективност трябва да бъде написан на български език (за корабите в местно плаване) или на обявения и документиран работен език на екипажа с превод на английски език.

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция ЕСМОП;
Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 09 34;
silvina.bakardzhieva@marad.bg.
 


Дата на откриване: 15.3.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.3.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари