Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Държавната политика за насърчаване на участието на жените в икономиката на страната се осъществява в рамката на общата политика за равни възможности на жените и мъжете. По-високият икономически растеж, по-високите равнища на заетост и по-голямото социално сближаване са немислими без равнопоставеното участие на жените във всички сфери на обществения живот. През следващите години равнопоставеността на жените и мъжете е заявен приоритет на европейско и глобално равнище и това намери израз в европейската Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 – 2015 г., както и във Европейския пакт за равенство на половете 2011 – 2020 г.

Проектът на Отчет за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г. цели постигане на съответствие на българското законодателство и практика с правото на Европейската общност и добрите практики в страните членки на Европейския съюз за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.

Отчетът за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г. отразява националния опит и постигнатото в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете в няколко основни раздела, а именно:

  1. Държавна политика за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете;
  2. Равна степен на икономическа независимост;
  3. По-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  4. Насърчаване на равното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения;
  5. Достойнство, неприкосновеност на личноста и предотвратяване на насилието въз основа на пола.
  6. Премахване на стереотипите, основани на пола, и противодействие на множествената дискриминация.
  7. Популяризиране и прилагане на добри европейски практики в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво

Изпълнението на дейностите в Отчета за изпълнение на Националния план допринесоха за реализирането на мерките в Плана, насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до всички сфери на обществения живот, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола, укрепване на социалния и гражданския диалог за постигане на равнопоставеност на жените и мъжете.

Специално внимание в проекта на Отчета е отделено върху развитието на мерки за съвместяване на професионалния и семейния живот между мъжете и жените, подобряване на достъпа до професионално обучение за всички социални групи и преодоляване на неравенствата по пол в заетостта и заплащането, включително чрез консултиране, мотивиране и обучение, съобразно специфичните потребности и перспективи за развитието им.

Конкретно са описани в проекта на Отчета за изпълнение на Националния план функциите и задачите на отделните институции, социалните партньори и неправителствения сектор, в чиито правомощия и отговорности е изпълнението на държавната политика за равнопоставеност на жените и мъжете.

Резултати:

  • Повишаване на административния капацитет в органите на централната и местната власт, социалните партньори и обществото като цяло и укрепване на институционалния механизъм за равнопоставеност на половете;
  • Създадаване на по-добри условия за постигане на икономическа независимост за жените и мъжете в еднаква степен и намаляване и премахване на разликата по пол в заплащането на труда чрез прилагане на мерки за по-добро съвместяване на професионалния, личния и семейния живот и ограничаване на дискриминацията по признак пол на пазара на труда;
  • Повишаване на информираността и чувствителността на обществото за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи и др.

Отчитайки факта, че равенството между жените и мъжете е от особена важност за постигане на заложените цели в Европейската стратегия „Европа 2020“ и в Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете 2010 - 2015 г., и е мерило за демократично развитие на обществото, България ще продължи да развива и подобрява националното законодателство за защита правата на гражданите и гарантиране на равeнство между половете.


Дата на откриване: 10.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 24.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари