Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Целта на предлаганото изменение и допълнение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. е допълване на акта по отношение предоставянето на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга и привеждането му в съответствие с Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. (Решение 2012/21/ЕС) относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7, 11.1.2012, стр. 3-10).

Приемането на проекта на Постановление ще доведе до:

● изпълнение на условията, посочени в Решение 2012/11/ЕС, при които държавната помощ във вид на компенсация за извършване на обществена услуга е съвместима с вътрешния пазар и се освобождава от задължението за предварително уведомяване, предвидено в чл. 108, параграф 3 от Договора;

● прилагане на разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за пощенските услуги, съгласно която пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на универсалната пощенска услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него;

● предоставяне на средствата по чл. 9, ал. 1 от Постановление № 9 на Министерския съвет от 9.01.2013 г., разпределени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г., за компенсиране на „Български пощи” ЕАД за несправедливата финансова тежест от предоставянето на универсалната пощенска услуга за 2011 г. на основание чл. 2, т. 1, буква „а” от Решение 2012/21/ЕС.

Лице за контакт:
Людмила Зимбилева;
Държавен експерт;
Дирекция "Съобщения";
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Тел.: 02/ 949 2403;
E-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg.

 


Дата на откриване: 16.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 29.4.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари