Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините през 2013 г. за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ" – ЕАД

Проектът на постановление е разработен в изпълнение разпоредбата на §41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 г., съгласно която общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от фонд „ФЛАГ” – ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

С проекта на постановление се предвижда и през 2013 г. общините да бъдат подпомагани финансово за покриване на начислени през 2013 г. лихви и такси по обслужване на дълга им към Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. Средствата ще се предоставят от централния бюджет по бюджетите на общините като целеви трансфери.

Общините са групирани в няколко групи с различна степен на подпомагане според интегралната оценка на кредитния им потенциал. Запазва се действалата през 2012 г. Методика за определяне на кредитния потенциал на общините на базата на интегрална оценка, изчислена по критерии, и за групирането им, като за изчисленията са използвани данни от отчетите за касовото изпълнение на общинските бюджети към края на 2010, 2011 и 2012 г. В резултат на отчетните данни за посочения период, получената средна интегрална оценка за 2013 г. за кредитния потенциал за страната е със стойност 23.45 на сто, при 24.77 на сто за 2012 г. С оглед приблизителното запазване броя на общините в отделните групи, в методиката се запазва възприетият през 2012 г. принцип прагът за общините от първа група без подпомагане да бъде не средната интегрална оценка за страната, а интегрална оценка със стойност над 28 на сто.

Диференцираният подход на подпомагане е съобразен с определената по методиката интегрална оценка за кредитния потенциал на общините, а по отношение на общините от първа група – и със средния брой на населението за периода 2010-2012 г.

С оглед ограничения ресурс, и през тази година не се предвижда подпомагане на общини за начислени лихви и такси в размер на 100%.

Методиката за определяне на кредитния потенциал на общините, групирането на общините и степента на подпомагане на различните групи общини са съгласувани предварително с НСОРБ, в съответствие с разпоредбата на §41 от преходните и заключителните разпоредби на ЗДБРБ за 2013 г.

Предвид осигуреното финансиране със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., проектът на постановление няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 18.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари