Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Постановление № 40 на Министерския съвет от 2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по САПАРД

С проекта на Постановление за изменение на Постановление № 40 от 2005 г. на МС се цели възстановяването на реда на погасяване на задълженията по заеми за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност (ДДС), приложим преди последното изменение на нормативния акт с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2012 г. Съображенията за предлаганото изменение на ПМС №40 на МС от 2005г. са следните:

Въведеният с ПМС №266 от 2012 г. механизъм за финансиране на  общините във връзка с погасяването на безлихвени заеми за покриване на разходи за ДДС към централния бюджет по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД), в сила от 02.11.2012 г. е неосъществим поради липса на предвидени за тази цел средства в план-сметката на Държавен фонд „Земеделие” за 2013 г. В допълнение към предходното следва да се подчертае, че в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) възможността за финансиране на разходи за ДДС на общини за проекти по САПАРД от страна на ДФ „Земеделие” също не е предвидена. В тази връзка параграф 43 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗДБРБ за 2013 г. предвижда, че Държавен фонд "Земеделие" през 2013 г. може да извършва плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г., но не и по отношение на проекти по програма САПАРД.


Дата на откриване: 19.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 6.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари