Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Проектът на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци се изготвя в съответствие  с изискванията на чл. 43, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В проекта на Наредбата се запазват принципите и процедурите, заложени в Наредба 14/15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците.

Въведени са обезпечения при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране в съотвествие с чл. 60 от ЗЗУО. Целта на тази мярка е да се избегнат рисковете в случай на изоставяне на площадките на депата при евентуална несъстоятелност на съответния собственик и свързаните с това разходи за държавата.

Наредбата въвежда задължение към собственика на депото да осигури остатъка от средствата в случай, че събраните средства по сметката са недостатъчни за приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на депото.

Въведен е механизъм за осигуряване на необходимите средства за закриване и рекултивация чрез представяне на банкова гаранция за депата, собственост на производствени предприятия.

По отношение на отчисленията за депониране, предвидени в чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, са определени техните размери за периода 2013-2020 г.


Дата на откриване: 30.4.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 17.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари