Обществени консултации

Базисен модел на комплексно административно обслужване

Базисният модел на комплексно административно обслужване допълва и надгражда Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише” от 2002 г., като дава акценти и посока, която отговаря на текущото развитие на обществото и технологиите.
Моделът представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Неговата цел е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя структурирана цялостна методология за практическото му въвеждане.
Акцентът на методологията е върху изискванията за осигуряване на ефективно взаимодействие и координация между отделните администрации, необходимата обезпеченост с човешки ресурси, съответните процеси и услуги, детайлен подход за изпълнение, както и възможните предизвикателства. Специално внимание е обърнато на предоставянето на по-широк набор от канали за достъп до административни услуги, тяхната съвместимост и възможностите за внедряване на нови канали.
Заложеното в модела комплексно административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя без да е необходимо гражданите и бизнесът да предоставят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.


Дата на откриване: 14.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.5.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2013 г. 15:43:46 ч.
slugitel

съвместимост между използваните програмни продукти от административните структури

Големият проблем е, че всяка община и административна структура самостоятелно е възлагала изработването на електронни регистри, без идея за ползване от друг външен потребител, поради което програмните продукти, които се използват в администрацията са несъвместими, т.е. изходът на една административна структура , не е вход за друга такава. Например КАТ поддържат регистър на наказателните постановления, който не обновяват и по тази причина не са надежден източник на информация, от друга страна, ако клиент си плати глобата в офис на НАП или по банкова сметка на НАП, тази информация не се отразява в КАТ и клиентът продължава да стои като задължено лице. Регистрите на общините по отношение на Местни данъци и такси по никакъв начин не са съвместими с тези на други административни структури - те са си държава в държавата и по тази причина няма как да се електронизират.
Необходим е нов подход при разработване на програмни продукти на всяка една административна структура. В тази връзка трябва да има одобрение на съвет за административна реформа, електронно правителство или друг координационен орган, който да дава одобрение за разработване на същия след съгласуване с административните структури, ползватели на външната услуги и едва тогава да се преминава към разработването им. От друга страна е необходимо да се изведе тестова база, в която да се тестват новите продукти между всички заинтерисовани администрации и едва тогава да се въвеждат в употреба.
Считам за удачно да се изработи единен портал към Министерски съвет, който да указва на гражданите услугите, които могат да получават, а защо не и регионални портали, където гражданите да заявяват услугите , които желаят и те електронно да се преразпределят между администрациите, като клиентът може с получен достъп да вижда как се движи изпълнението на заявената услуга между администрациите, а окончателното оформяне на дадения документ да представлява част от достъпа в този портал. По такъв начин всяка администрация може да се информира за издадените документи от други такива за конкретното ЕГН или ЕИК.