Обществени консултации

Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените (CEDAW)

Проектът на план за действие е разработен за изпълнение на заключителните препоръки от 27 юли 2012 г. към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените във връзка със състоялия се на 12 юли 2012 г. в Ню Йорк в рамките на 52-та сесия преглед на консолидирания IV-VII периодичен доклад на България (CEDAW/C/BGR/4-7) относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г., в сила за България от 10.03.1982 г.).

Заключителните препоръки към България са свързани със спазването на правата на жените и равнопоставеността между половете в различни области – образование, заетост, здравеопазване, икономическа и социална подкрепа, участие в политическия и обществения живот, насилие, трафик, стереотипи и дискриминационни практики, временни специални мерки, жени в неравностойно положение, правна рамка за равенство, механизъм за подаване на жалби, национален механизъм за постигане на напредъка на жените, брак и семейни отношения и др.

Комитетът настоява държавата да отдели приоритетно внимание на идентифицираните проблеми и да предприеме съответни действия в изпълнение на отправените препоръки.

Информация за предприетите действия и постигнатите резултати трябва да бъде включена в следващия периодичен доклад, който България трябва да представи през м. юли 2016 г. През 2014 г. Комитетът изисква предоставяне на писмена информация за предприетите действие по изпълнението на някои от препоръките, отнасящи се до укрепването на институционалните механизми, приемането на Закон за равенство на половете и борбата с насилието срещу жени. 

Проектът на План за действие е изготвен от Междуведомствена работна група, в която участват представители на всички министерства, агенции, обществени органи, неправителствени организации. Планът е в допълнение на задълженията, които са от компетентност на всяка институция и организация, по изпълнението на Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените.

В Плана са предвидени мерки като: изготвяне на проект на Закон за равенство между половете; дейности за преодоляване на стереотипи по пол и дискриминационни практики; тематични изследвания и анализи; законодателни промени за укрепване защитата и подкрепата на жертви на трафик и насилие, основаващо се на пола; обучения за повишаване на капацитета на магистрати, разследващи полицаи, педагози и социални работници; дейности за насърчаване участието на жените в различни сфери на обществения живот; разяснителни и информационни дейности, вкл. сред жените от групи в неравностойно положение; популяризиране на Конвенцията и др.

Реализирането на Плана за действие ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на Република България по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, като допринесе за по-добрата защита на правата на жените в различни области и реално насърчи равнопоставеността между половете.


Дата на откриване: 16.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.5.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари