Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на функциите на българските органи и институции по смисъла на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, Регламент (ЕО) №

Проектът на Постановление е разработен с цел ясно разграничаване функциите на българските органи и институции, които са отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност: Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност, Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези регламенти единствено на основание тяхното гражданство.

В чл. 1-3 от проекта на постановление са подробно разписани функциите на министъра на труда и социалната политика и на министъра на здравеопазването като компетентни органи за Република България по смисъла на чл. 1, б. „м” от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност.

Според предвиденото в чл. 4 от проекта на постановление компетентни институции по смисъла на чл. 1, б. „р” от Регламент (ЕО) № 883/2004 са Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията за социално подпомагане и пенсионноосигурителните дружества.

Институция по място на пребиваване и институция по място на престой по смисъла на чл. 1, б. „с” от Регламент (ЕО) № 883/2004, като институции, компетентни да предоставят обезщетения по мястото на пребиваване или съответно на престой на заинтересованото лице съгласно прилаганото от тях законодателство са Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Точки за достъп по смисъла на чл. 1, пар. 2, б. „а” от Регламент (ЕО) № 987/2009 са Националната агенция за приходите, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане.

 Органи за връзка по чл. 1, пар. 2, б. „б” от Регламент (ЕО) № 987/2009 са Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Агенцията за социално подпомагане.


Дата на откриване: 20.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари