Обществени консултации

Проект на отчет за изпълнението на Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2012 година

В документа се предоставя  информация за изпълнението на целите, заложени в Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г., които се разглеждат като неразделна част от постигането на общата цел за икономическо развитие на страната, а именно – повишаване качеството на труд и живот на всички социални групи в обществото.

Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2012 г. (НПБЗР -2012 г.) е последната годишна програма за изпълнение на Стратегията за безопасност и здраве при работа, в която са очертани ангажиментите на държавните органи, работодателските организации, организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др. към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Настоящият отчет представя резултатите от реализираните дейности по НПБЗР - 2012 г. в рамките на следните приоритетни области:

  • Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд;
  • Насърчаване на развитието и прилагането на секторни стратегии;
  • Управление на новите и все по-големи рискове;
  • Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и работоспособността.

Отчетът за изпълнението на НПБЗР - 2012 г. се състои от две части. В първата част е дадено кратко описание на резултатите по приоритетни области, а във втората в табличен вид е представена степента на изпълнение на съответните дейности/мерки.

Изпълнението на дейностите по НПБЗР-2012 г. до голяма степен допринася за резултатите, отчетени през 2012 г. от информационната система на Националния осигурителен институт и инспекционната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, а именно:

  • намалява общият брой на трудовите злополуки, предизвикали инвалидност  - от 20 през 2011 г. на 11 през 2012 г.;
  • намалява броят на смъртните трудови злополуки - от 86 през 2011 г. на 82 през 2012 г.
  • намалява общият брой на загубените календарни дни от трудови злополуки - от 154 006 на 120 925, т.е. с малко над 5 процентни пункта;
  • запазва се относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд – 43%;
  • отбелязва се незначителен ръст от един пункт – до 57% на нарушенията по законосъобразността на трудовите правоотношения, за сметка на нарушенията по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавния служител.


Дата на откриване: 21.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари