Обществени консултации

Стратегически план за усъвършенстване на прилагането на държавната политика в архивното дело за периода 2013 – 2015 г.

Стратегическият план за усъвършенстване на прилагането на държавната политика в архивното дело за периода 2013 – 2015 г. е разработен в рамките на проект “Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция “Архиви”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3. “ Ефективна координация и партньорство  при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-06, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Със Стратегическия план се цели подобряване на работата в сектора, в процеса на архивирането и използването на документи, включително подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса и принос към устойчивия икономически растеж и заетост. В съответствие със заявените приоритети в стратегическия план, архивите, съхраняващи документи от Националния архивен фонд, Националния архивен съвет, Читателския съвет, а също и всички други заинтересовани страни имат възможност за развитие и оптимизиране на организацията и дейността си, във връзка със създаване, съхранение, опазване и използване на архивните документи. Стратегическият план за усъвършенстване на прилагането на държавната политика в архивното дело е открит към изменение при възникване на нови обстоятелства и потребности, и при необходимост ще бъде своевременно актуализиран.


Дата на откриване: 21.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари