Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 26 април 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите определя условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват, за установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

Наредбата се предлага да се измени и допълни във връзка с влизането в сила за Република България на 20 август 2013 г. на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда. Съгласно член VIII, т. 3 от Конвенцията, същата влиза в сила 12 месеца, след датата, на която са били регистрирани ратификациите на най-малко 30 държави-членки, чиито обединен търговски флот съставлява 33 процента от брутния тонаж на световния търговски флот. Необходимите условия за влизането й в сила бяха изпълнени на 20 август 2012 г.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 въвежда изискванията на Глава 5 от Морската трудова конвенция, 2006 г., Правило 5.1 – Отговорности на държавата на знамето. Целта е да се гарантира, че всяка държава-членка изпълнява задълженията си по Конвенцията по отношение на корабите, които плават под нейно знаме.

В проектът на наредбата се предвижда:

1. Допълнение на чл. 1, ал. 1 с цел разширяване на приложното поле на наредбата и спрямо условията за труд и живот на борда на кораба. С тази разпоредба се въвежда Правило 5.1.4 – 1 и Стандарт А5.1.4-1 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

2. Създаване на чл. 2а с цел изключване на речните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа от преглед за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно Морската трудова конвенция, 2006 г.

3. Изменение на чл. 5, ал. 2 с цел прегледите по Раздел V от глава трета да могат да бъдат извършвани и от сървейъри на признати по реда на Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.) организации. С тази разпоредба се въвежда Стандарт А 5.1.2 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

4. Създаване на т. 5 към чл. 6, ал. 1, с която се въвежда изискване за инспекторите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, осъществяващи държавен контрол на знамето, да притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство по отношение на условията на труд и живот на борда на корабите. С тази разпоредба се въвежда Стандарт А5.1.4-2, 3 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

5. Изменение на чл. 8 във връзка с разширяването на правомощията на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето. Съгласно предложеното изменение на чл. 1, ал. 1 от наредбата проверката на условията на живот и труд на моряците на борда на кораб, който посещава пристанище на Република България или място за заставане на котва, има за цел да установи дали условията на работа и живот на моряците на борда на този кораб отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и приложимото национално законодателство, включително относно правата на моряците. С тази разпоредба се въвежда Стандарт А5.1.4-7 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

6. Създаване на т. 8 към чл. 9, ал. 1. Предложението е във връзка с обстоятелството, че вписването на корабите в регистъра на корабите на Република България се извършва след извършен преглед от Изпълнителна агенция „Морска администрация” за съответствието на кораба с техническите изисквания на националните и международните стандарти за безопасност и опазване на околната среда и изискванията на международните договори, по които Република България е страна.

7. Изменение на чл. 11, ал. 2. Предложението за изменение на ал. 2, т. 1 е свързано с изменение на Насоките за прегледи съгласно хармонизираната система за прегледи и освидетелстване от 2007 г. (Res.A.1020 (26) на IMO, приета на 2.12.2009 г.). Предложението за отмяна на т. 2, 4 и 5 е свързано с обстоятелството, че прегледите, посочени в тези разпоредби са прегледи на кораби, извършвани в рамките на подновителния преглед и с оглед на това разпоредбите следва да бъдат отменени, тъй като тези прегледи са обхванати от разпоредбите относно подновителния преглед.

8. Изменение на чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2, чл. 14, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1. Предложението за изменение на посочените разборедби е свързано с въвеждането на термина „годишна дата”. Предложението въвежда изискванията на Стандарт А5.1.3, т. 2 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

9. Изменение и допълнение на чл. 15. Изменението на ал. 2 е с оглед посочване на случаите, в които се извършва подновителен преглед и в тази връзка се добавят отменените т. 2, 4 и 5 на ал. 2 от чл. 11. Създава се ал. 3. Предложението е свързано с изменение на Res.A.1020 (26) на IMO, приета на 2.12.2009 г.

10. Създаване на ал. 4 и ал. 5 към чл. 21, с които се въвежда изискване копия от протоколите от извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на кораби, плаващи под българско знаме, да се поставят на таблата за съобщения на корабите за информация на моряците. Изпълнителна агенция „Морска администрация” води регистър за извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на корабите, плаващи под българско знаме и ежегодно, не по-късно от 1 юли на следващата година, публикува годишен доклад за извършените инспекции за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство. С тези разпоредби се въвежда Стандарт А5.1.4-12 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

11. Създаване на Раздел V „Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба” и Раздел VI „Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.” в глава трета „Прегледи на кораби и корабопритежатели”.

Съгласно новия Раздел V на прегледи подлежат:

1. всички морски кораби, плаващи под българско знаме и извършващи международни рейсове, за удостоверяване на тяхното съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция,2006 г. и националното законодателство по отношение условията за живот и труд на борда и за издаване на морско трудово свидетелство;

2. кораби, плаващи под чуждо знаме, с тонаж 500 или повече бруто тона, когато се намират във вътрешните морски води и пристанищата на Република България, по искане на администрацията на държава, която е страна по Морската трудова конвенция,2006 г. и под чието знаме плават тези кораби;

3. всички кораби, които не попадат в обхвата на т. 1 и 2, по искане, отправено от корабопритежателя.

С Раздел V се въвежда Правило 5.1.4 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

Съгласно новия Раздел VI всички морски кораби, плаващи под българско знаме, с тонаж 500 или повече бруто тона и извършващи международни рейсове се снабдяват с:

1. Морско трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.,  което представлява prima facie доказателство, че им е извършен надлежен преглед и че изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство относно условията на живот и труд на моряците са спазени.

2. Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г., съдържаща националните изисквания за прилагане на Морската трудова конвенция, 2006 г. относно условията на живот и труд на моряците и посочваща мерките, предприети от корабопритежателя, за да гарантира съответствието на даден кораб или кораби с изискванията.

3. Временно морско трудово свидетелство, което се издава в следните случаи:

1. на нови кораби при пускането им в експлоатация;

2. при смяна на знамето, под което плава кораба;

3. при промяна на корабопритежателят;

4. кораб, на който е извършена съществена промяна на конструкцията и/или помещенията му;

5. на кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите;

6. на съществуващи кораби, които за пръв път изпълняват всички изисквания на Конвенцията.

С този Раздел се въвежда Правило 5.1.3 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

12. Създаване в § 1 от Допълнителната разпоредба на т. 12, която регламентира, че „Годишна дата” е денят и месецът от всяка година, които отговарят на деня и месеца, посочени в датата на изтичане на валидността на Морското трудово свидетелство. Предложението е свързано с въвеждане изискванията на Стандарт А5.1.3, т. 2 от Морската трудова конвенция, 2006 г.

13. Създаване на Приложение № 4 към чл. 31б, ал. 2. В приложението са регламентирани условията, които се проверяват, преглеждат и подлежат на освидетелстване.

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”;
Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg;
Тел.: 02/930 0934

 

 


Дата на откриване: 22.5.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари