Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване

Предлаганите изменения са свързани със статута на Авиоотряд 28 и предвиждат преминаването на Авиоотряд 28 като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, от Министерския съвет, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към настоящия момент, съгласно чл. 64б, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, Авиоотряд 28 е юридическо лице към Министерския съвет.

Съгласно чл. 64б, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване, полетите със специално предназначение се осъществяват от авиационен оператор – Авиоотряд 28 – юридическо лице към Министерския съвет, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Полети със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на: президента на Република България; председателя на Народното събрание на Република България; министър-председателя на Република България; вицепрезидента на Република България; чуждестранни и държавни ръководители; съответни по ранг на посочените органи; лица, включени в състава на делегацията, придружаващите ги екипи, охрана и техните багажи. Съгласно чл. 64б, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване, при изпълнението на полети със специално предназначение и в случаите, когато Авиоотряд 28 извършва полети за нуждите на министерства и ведомства, заплащането се извършва от бюджета на съответните администрации, министерства или ведомства.

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи и контролира гражданското въздухоплаване и гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на Република България. В тази връзка, преминаването на Авиоотряд 28 към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е обосновано. Натрупаният през годините опит от експертите в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (основно Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“), предполага специфичен подход към проблемите на Авиоотряд 28 и при администрирането на неговата дейност. 

На следващо място, следва да бъде отбелязано, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията продължава да има правата и задълженията на лизингополучател по договора за доставка на лизинг на правителствения самолет. Едновременно с това, оператор на въздухоплавателното средство е Авиоотряд 28, което е свързано с възможни проблеми по упражняването на правата и изпълнението на задълженията по договора за лизинг. Когато Авиоотряд 28 е към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, страната по договора за лизинг – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще може много по-добре да следи как се упражняват правата и изпълняват задълженията по договора за лизинг. Застраховките на самолета също така се подписват от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (то е страна по договора).

Лице за контакти:
Красимира Стоянова;
Директор на дирекция "Правна" в МТИТС;
Тел.: 02/9409 431;
Email: krstoyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 7.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари