Обществени консултации

Проект на постановление на МС за определяне на размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)

Съгласно чл. 8.3.д от Финансовия меморандум 2004-BG-16-P-PT-005 по Кохезионен фонд 1164/94 (Мярка по програма ИСПА № 2004-BG-16-P-PT-005)  втората част от авансовото плащане ще бъде предоставена при условие за представяне  на подробно предложение от бенефициента за институционалните уредби, които ще се установят за осигуряването на ефективно бъдещо управление, поддръжка и експлоатация на моста на река Дунав при Видин-Калафат, заедно с времеви график за изпълнение на тези предложения.

 

Съгласно поетите ангажименти от страна на Република България и Румъния във връзка със съгласието на Европейската комисия да удължи срока на валидност на финансовите меморандуми, с които се финансира изграждането на новия мост и прилежащата му инфраструктура, се очакваше институционалната уредба да бъде потвърдена чрез подписване на Споразумение между Република България и Румъния. Такова Споразумение се предвижда и в чл. 14 на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г., ратифицирано със закон, обн., ДВ, бр. 83 от 2000 г.).

 

Във връзка с изпълнението на условието по чл. 8.3.д от Финансов меморандум по КФ 1164/94 (Мярка по програма ИСПА № 2004-BG-16-P-PT-005) за получаване на средствата от ЕС, на 10.04.2009 г. Министерството на транспорта сключи договор с международен консултант по въпросите на създаването на смесена българо - румънска структура за експлоатация, поддръжка и управление на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).  

 

Проектът на двустранно споразумение и учредителни документи са съгласувани в рамките на Смесения българо-румънски комитет за изграждането на нов комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между Република България и Румъния при Видин-Калафат и са приети като основа за водене на преговори от българския Управителен комитет по проекта на заседание, проведено на 21 март 2011 г.

 

С решение № 30 от 13 януари 2012 г. Министерският съвет одобри предложения текст на споразумение като основа за водене на преговори и упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведе преговорите и да подпише споразумението при условие на последваща ратификация.

 

В изпълнение на горното решение на 8 и 9 ноември 2012 г. в гр. Букурещ, Румъния, и на 18 и 19 февруари 2013 г. в София бяха проведени два кръга от преговори с румънската страна по текста на споразумението. В хода на преговорите бяха изяснени и решени всички спорни въпроси и окончателният текст на споразумението беше одобрен от страните.

 

На 28 февруари 2013 г. в София споразумението беше подписано от българска страна от Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а от румънска – от Септимиу Бузашу, държавен секретар в Министерството на транспорта на Румъния.

 

На 30 май 2013 г. Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния) (наричано по-нататък „Споразумение”) беше ратифицирано от Народното събрание на Република България със закон. Законът за ратифициране на Споразумението е обнародван в „Държавен вестник”, бр.  49 от 2013 г.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Споразумението всички пътни превозни средства, преминаващи по моста, заплащат такса за преминаване. От заплащане на такса са освободени пътните превозни средства на противопожарните служби, полицията и неотложната медицинска помощ на всяка от договарящите страни по Споразумението (Република България и Румъния), както и други пътни превозни средства, които са освободени от заплащане на такси по силата на друг двустранен или многостранен акт, който е в сила за двете страни.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Споразумението размерът на таксите се определя след консултации между министрите на транспорта на Република България и Румъния с актове на двете правителства. Размерът на таксите трябва да бъде еднакъв в двете страни или трябва да се определят еднакви минимални и максимални граници на таксите за преминаване по категории пътни превозни средства.

 

В изпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Споразумението, на 23 май 2013 г. в гр. Русе е проведена техническа среща между български и румънски експерти и въз основа на окончателния доклад, изготвен от консултантските фирми, двете страни се споразумяха за размера на таксите за преминаване по моста.

 

Договореният между двете страни размер на таксите по видове пътни превозни средства е, както следва:

 

Вид пътно превозно средство

Размер на таксата в лева

Размер на таксата в евро

1

Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили)

12

6

2

Товарни автомобили с общо максимално допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 тона, включително на ремаркето.

12

6

3

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 тона и по-малка от 7,5 тона. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора

23

12

4

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 тона и под 12 тона

35

18

5

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 тона и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора

49

25

6

Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 тона и с минимум 4 оси

72

37

 

Размерът на таксите е определен в съответствие с принципа на равнопоставеност, лоялна конкуранция и прилагане на политика на недискриминация  към операторите на мостовите съоръжения на р. Дунав между България и Румъния. Размерът на таксите, събирани за преминаването на тези два моста на р. Дунав – при Видин-Калафат и този при Русе-Гюргево, е еднакъв. Трябва да се има предвид, че определянето на таксите за преминаване на моста при Русе-Гюргево е извършено при отчитане на опита на други държави-членки на Европейския съюз, както и текстовете на директивите на Европейския съюз.

 

С приемания акт на Министерския съвет ще бъде постигнато изпълнение на двустранните договорености между Република България и Румъния, залегнали в Споразумението.

 

С определянето на размера на таксите ще бъде възможно използване на мостовото съоръжение по предназначение веднага след въвеждането му в експлоатация. Съгласно чл. 15 от Споразумението приходите от таксите формират част от приходите на съвместното дружество, което ще стопанисва, експлоатира и поддържа моста. 

 

Лице за контакти:
Мария Калева;
Началник на отдел „Международни правни норми“,
Дирекция „Правна“, МТИТС;
Тел. 02/ 9409 471;
E-mail: mkaleva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 7.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.6.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари