Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектът предвижда обединяването на функциите на дирекция „Концесии“ и дирекция „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия”, в една дирекция. Функционалното обединяване е с цел постигане на взаимна обвързаност между дейността на двете дирекции, предвид обстоятелството, че обектите, предмет на концесия – железопътни гари,  граждански летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, съгласно разпоредбите на специалните закони, сe управляват от държавните предприятия и търговските дружества. Наред с това, функционалното обединяване на двете дирекции ще даде възможност за по-оптимална работа на служителите в тях и в максимална степен ще бъде използвана професионалната им експертиза. На практика, по този начин служителите ще имат поглед както върху цялостната дейност на съответното търговско дружество или държавно предприятие, така и върху имотите, които то управлява, включително но не само ще бъдат запознати и със съществуващите проблеми в управлението на дружеството или предприятието, както и ако такива са налице за имота, които съответната компания управлява. Подобен подход ще доведе и до по-ефективна работа в дейността на дирекцията като цяло. В резултат на подобен „стегнат“ подход на работа, се очаква поставените пред дирекцията задачи да бъдат изпълнявани без да е необходима досегашната численост на двете дирекции поотделно. Това позволява, макар и с една бройка да бъде увеличена числеността на дирекция „Национална транспортна политика“. Дирекция „Национална транспортна политика“ е сред основополагащите в министерството, защото на дирекцията е възложено разработването на целите и приоритетите в развитието на четирите вида транспорт – въздушен, железопътен, воден и автомобилен. С оглед растящата динамика в развитието на сектор „Съобщения“ и по-конкретно в сферата на цифровизацията, се предлага и увеличаване с 1 щатна бройка на числеността на дирекция „Съобщения“.

 

Предложените с проекта на постановление изменения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в рамките на утвърдената численост на министерството. Не се предвиждат допълнителни щатни бройки. В тази връзка, предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което не се прилага финансова обосновка.

 

Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 


Дата на откриване: 19.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари