Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища определя:

1. условията и редът за обработка и превоз на опасни товари по море;

2. условията и редът за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища;

3. изискванията към консултантите по безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

 

Промените на наредбата са свързани с въвеждане изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332 от 2012 г.) (Директивата).

 

Член 1, т. 3 на Директивата предвижда следното изменение на Приложение III, Раздел III.1: „III.1. ADN

 

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2013 г., както и чл. 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна” се заменя с „държава членка”.”

 

Тази разпоредба е въведена в българското законодателство с чл. 9, ал. 2 от действащата Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (загл. доп. – ДВ. бр. 46 от 2013 г.) (обн. ДВ. бр. 53 от 2006 г., изм. ДВ. бр. 46 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 91 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 46 от 2013 г.).

 

В тази връзка в проекта на Наредба 16 се предвижда единствено в Допълнителните Разпоредби да се посочи, че се транспонират изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332 от 2012 г.).

 

Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева,
Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”,
ИА „Морска администрация”,
Тел.: 02/930 0934,
E-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg

 


Дата на откриване: 27.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари