Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране

Постановлението на Министерския съвет се предлага на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията и Решението на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, с оглед определянето на функциите и уреждане на правоотношения във връзка с преобразуването на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ в Министерство на регионалното развитие /МРР/ и създаването на Министерство на инвестиционното проектиране /МИП/.
На МИП и МРР се възлагат съвместни функции по провеждане на държавната политика по устройственото планиране на територията и инвестиционното проектиране, като министърът на инвестиционното проектиране ще осъществява конкретните правомощия по одобряването на общите и подробните устройствени планове, а министърът на регионалното развитие ще издава разрешенията за строеж. От функциите на досегашното МРРБ към МИП преминават и дейностите по разработването на нормативни актове в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси, дейностите по оценяване на съответствието на строителните продукти, държавната жилищна политика, строителния контрол, кадастъра, геодезията и картографията.


Дата на откриване: 27.6.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари