Обществени консултации

Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW)

Проектът на план за действие е разработен за изпълнение на заключителните препоръки от 27 юли 2012 г. към Република България, отправени от Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените, са във връзка със състоялия се на 12 юли 2012 г. в Ню Йорк в рамките на 52-та сесия преглед на консолидирания IV-VII периодичен доклад на България (CEDAW/C/BGR/4-7) относно изпълнението на задълженията на страната по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г., в сила за България от 10.03.1982 г.).

Заключителните препоръки към България са свързани със спазването на правата на жените и равнопоставеността между половете в различни области – образование, заетост, здравеопазване, икономическа и социална подкрепа, участие в политическия и обществения живот, насилие, трафик на хора, стереотипи и дискриминационни практики, временни специални мерки, жени в неравностойно положение, правна рамка за равенство, механизъм за подаване на жалби, национален механизъм за постигане на напредъка на жените, брак и семейни отношения и др.

Проектът на План за действие е изготвен от Междуведомствена работна група, в която участват представители на всички министерства, агенции, обществени органи, социални партньори, неправителствени организации. Планът е в допълнение на задълженията, които са от компетентност на всяка институция и организация, по изпълнението на Конвенцията.

В Плана са предвидени мерки в съответствие с отправените препоръки, като: изготвяне на проект на Закон за равенство между половете; дейности за преодоляване на стереотипи по пол и дискриминационни практики; тематични изследвания и анализи; законодателни промени за укрепване защитата и подкрепата на жертви на трафик и насилие, основаващо се на пола; обучения за повишаване на капацитета на магистрати, разследващи полицаи, педагози и социални работници; дейности за насърчаване участието на жените в различни сфери на обществения живот; разяснителни и информационни дейности, вкл. сред жените от групи в неравностойно положение; популяризиране на Конвенцията и др.

Постигнатият напредък по изпълнението на Плана ще бъде представен в междинния доклад през 2014 г. и окончателния доклад през 2016 г., когато Република България трябва да внесе следващия периодичен доклад по прилагането на Конвенцията.

Реализирането на Плана за действие ще подпомогне изпълнението на ангажиментите на Република България по Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, като допринесе за по-добрата защита на правата на жените в различни области и реално насърчи равнопоставеността между половете.


Дата на откриване: 1.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари