Обществени консултации

Наредба за изменени е и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз се транспонира Директива 2013/9/ЕС на Комисията от 11 март 2013 година за изменение на приложения III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. В проекта са отразени и забележките на Европейската комисия при направена ревизия на транспонирането на Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността, както и корекции в процедурата и изискуемите документи при издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми и превозни средства.

 

С проекта се въвеждат съществените изисквания към подсистеми „Инфраструктура“ и „Подвижен състав“, които следва да са достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност, за да им се осигури достъп, както на всички останали, като се предотвратяват или премахват всички пречки и чрез други подходящи мерки.

 

Промените са свързани и с определяна на съществените изисквания към подсистеми „Експлоатация“ и „Телематични приложения за пътниците“, които трябва да разполагат със съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на достъп на лицата с увреждания и на лицата с ограничена подвижност, както на всички останали като се предотвратяват или премахват всички пречки и чрез други подходящи мерки.

 

С проекта се актуализират изискванията към лицата, кандидатстващи за сертификат за оценяване на съставни елементи на оперативната съвместимост и проверка на подсистеми за съответствие със съществените изисквания по Технически спецификации за оперативна съвместимост или по национални правила, както и изискванията относно процедурите, които се прилагат при въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система.

 

Лица за контакти:
Жоро Димитров;
Главен директор на ГДЖИ в ИА”Железопътна администрация”;
Тел.: 02/9409 511;
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg
 

Желяна Христова;

Главен юрисконсулт в ИА”Железопътна администрация”;
Тел.: 02 9409562;
Е-mail: jhristova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 8.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари