Обществени консултации

Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал

Целта на предложените изменения и допълнения е съобразяване на националното законодателство с Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета. Посоченият регламент установява реда и условията, при които се издават удостоверенията за организации за обучение на пилоти и „кабинен екипаж”.

 

Предложените изменения и допълнения в наредбата са основно следните:

1. Въведен е терминът „организации за обучение (АTO)”, който се използва в  Регламент (ЕС) № 1178/2011. Този термин заменя използваните в настоящата редакция на наредбата понятия „организации за летателно обучение (FTO)” и „организации за летателно обучение за тип самолет (TRTO)”. В съответствие с подчаст „Общи изисквания”, секция „Управление”, подсекция AMC1 ORA.GEN.200 (b), б. „б” на Приложението към Решение № 2012/007/R на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност в наредбата е въведено и определение за некомплексна организации за летателно обучение (предложената нова т. 1 на § 1 от Допълнителните разпоредби).

2. Навсякъде в глава трета препращането към JAR и към JAR-FCL 1 и 2 е заменено с препращане към Регламент (ЕC) № 1178/2011, тъй като в регламента се уреждат реда и условията за издаване на удостоверенията за организации за обучение.

3. Предоставяното от ГД „ГВА” одобрение на организациите за обучение се предлага да бъде безсрочно (нов чл. 46, ал. 2 от наредбата), което произтича от Допълнение III към Приложение VI, Част-ARA „Сертификат за одобрени организации за обучение” от Регламент (ЕC) № 1178/2011.

4. С проекта на наредба се предлага отмяна на редица текстове: чл. 48, чл. 50-53 и чл. 58а. Мотивите за това са следните:

4.1. По отношение на чл. 48: действащият текст регламентира одобрението на организации за летателно обучение, намиращи се извън Република България, съответно друга държава – член на JAА. Текстът е необходимо да се отмени, тъй като предвидената система за одобрение на JAA вече не съществува. Текстът не съответства и на Регламент (ЕC) № 1178/2011, който предвижда, че организациите за обучение от трети за Европейския съюз страни кандидатстват за одобрение директно пред EASA по реда на Регламент (ЕC) № 1178/2011.

4.2. По отношение на чл. 50-53: действащите текстове уреждат продължаването на срока на валидност на одобрението на организации за обучение. Текстовете следва да отпаднат с оглед предложения нов чл. 46, ал. 2 на наредбата, който предвижда одобрението на организациите за обучение да е безсрочно.

4.3. По отношение на чл. 58а: Регламент (ЕC) № 1178/2011 урежда обучението на летателния състав без да отчита наличието или липсата на типов сертификат на въздухоплавателното средство, на което съставът ще осъществява дейност. Действащият текст на чл. 58а прави такова отчитане за летателния състав на въздухоплавателни средства, попадащи в обсега на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО т.е. въздухоплавателни средства без типов сертификат. Поради това е необходима отмяната на текста.

 

Предлаганите изменения са съобразени освен с цитирания регламент, така и с плана за неговото приложение, одобрен от ЕАСА, в който е предвидено поетапното съобразяване на националното законодателство с европейското.

 

Проектът на наредбата бе публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Лице за контакт:
Ралица Пеева;
Началник отдел "Правен";
ГД „ГВА”;
Тел.: 02/937 1078;
E-meil: RPeeva@caa.bg
 


Дата на откриване: 10.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 23.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари