Обществени консултации

Постановление на МС за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Целта на предлаганото изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2013 г. , изм., бр. 9, бр. 24, бр. 38 и бр. 50 от 2013 г.) е увеличаване на средствата по Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. до размера на компенсацията, преизчислен от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно препоръки на Европейската комисия (ЕК) – 12 548 хил. лв. (т.е. с 10 548 000 лв. повече от предвидените сега 2 000 000 лв.), разпределени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за 2013 г., за компенсиране на „Български пощи” ЕАД за несправедливата финансова тежест от предоставянето на универсалната пощенска услуга за 2011 г., в изпълнение на чл. 2, т. 1, буква „а” от Решение 2012/21/ЕС.

 

Приемането на проекта на Постановление за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 9.01.2013 г. ще доведе до предоставяне на средства за компенсиране на „Български пощи” ЕАД за несправедливата финансова тежест от предоставянето на универсалната пощенска услуга за 2011 г. до размера на компенсацията, изчислена от Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно препоръки на ЕК. Получаването на компенсация би гарантирало непрекъсваемото и устойчиво предоставяне на универсалната пощенска услуга – една от основните цели на третата пощенска Директива 2008/6/ЕО – на достъпни цени на територията на цялата страна. Това би осигурило защита на потребителите на универсалната пощенска услуга, които са с ниска платежоспособност, както и социална закрила на работещите, имащи отношение към предоставянето на универсалната пощенска услуга, особено в малките населени места, характеризиращи се с голяма безработица.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, преди внасяне на проекта на акта за разглеждане в Министерския съвет, публикува съобщение, заедно с текста на проекта и мотивите към него на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет. В съобщението се посочва мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок, не по-кратък от 14 дни, в който могат да представят писмени становища по проекта. Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, чрез които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.

 

Лица за контакти:
Людмила Зимбилева;
Държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги“;
Дирекция „Съобщения”;
Тел.: 02/ 949 24 03;
E-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg;
Женета Рогова;
Началник на отдел „Правна дейност в транспорта, съобщенията и електронното управление“;
Дирекция „Правна“;
Тел.: 02 940 9475;
E-mail: jrogova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 11.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 24.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари