Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките

 

Проектът предвижда изменения и допълнения на Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките. Проектът цели в националното ни законодателство да се въведат новите изисквания на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на някои директиви в Pобластта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия, която изменя Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите. С транспониране на директивата Република България изпълнява ангажиментите си за хармонизиране на националното право с правото на Европейския съюз.


Дата на откриване: 15.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари