Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за животновъдството

                              

Със законопроекта се предлагат промени и в Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за съхранение и търговия със зърно, Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Закон за горите.

Приложеният проект на Решение на Министерския съвет е във връзка с изпълнението на мерките в Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, приет с РМС № 808 от 8 октомври 2012 г. Изпълнението на голяма част от тези мерки е обвързано с отпадане на изискването към бизнес-операторите за предоставяне на информация, която е публично достъпна. Най-често това са удостоверения за регистрация по Закона за търговския регистър.

С промените в Закона за животновъдството се отменят изискванията към бизнес-операторите за предоставяне на документи, удостоверяващи актуалната съдебна регистрация от Търговския регистър.

В Закона за подпомагане на земеделските производители отпада предварителното лицензиране на вноса на земеделски продукти. Посочените разпоредби са обвързани с прилагането на лицензионния режим в периода преди присъединяването на България към ЕС, който се прилагаше до 1 януари 2007 г. От 1 януари 2007 г., България като държава - членка на ЕС, прилага законодателството на Съюза, поради което е отпаднало действието на посочените разпоредби.

Лицензирането на вноса на земеделски продукти от трети страни е част от Общата селскостопанска политика и Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС. При администрирането на системата на лицензиране на вноса на земеделските продукти от трети страни директно се прилагат регламентите на Съюза. 

В националното законодателство, в чл. 9, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е определен компетентния орган на Република България, който издава лицензиите за внос на земеделски продукти от трети страни.

В Закона за горите се облекчава процедурата по вписване на браншовите организации в регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор, като вместо удостоверение за актуално състояние се изисква единен идентификационен код по БУЛСТАТ, даващ възможност да се правят справки за актуалното състояние на организациите по служебен път.

В Закона за съхранение и търговия със зърно отпадат изискванията за представяне на документи, които са публично достъпни при лицензирането на публични складове на зърно, регистрацията на зърнохранилища и регистрацията на търговци на зърно, а именно: актуално удостоверение за търговска регистрация, копие на санитарно разрешително от регионалната хигиенно-епидемиологична инспекция, копие на разрешително от териториалните структурни звена "Пожарна безопасност и защита на населението", последния годишен счетоводен отчет с всички приложения към него и баланс и отчет за приходите и разходите към датата на подаване на документите за лицензиране или регистрация. Намалява се и срокът за издаване на лицензии за публичен склад на зърно. Конкретизират се обстоятелствата, при които се изисква изменение на удостоверението за регистрация на зърнохранилище.

Във връзка с изпълнението на мярка 506 от „Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация”, отпада издаването на удостоверение за съответствие при вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти.

         Промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са свързани с прецизиране на текстовете в съответствие на регламентите на ЕС. Текстът на чл. 29в ал. 1 следва да съответства на точното наименование на лицензията за коноп, съгласно образеца на лицензията от Регламент (ЕО) № 507/2008.

 Определеният в чл. 29в, ал. 5 срок на валидност на лицензията не съответства на регламентирания в Приложение II от Регламент (ЕО) № 376/2008. Разликата в определените срокове е от 1 до 30 дни в намаление в закона спрямо сроковете по регламента.

В Проекта е предвидена отмяна на Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (ЗСЗЗП). Основанието за отмяна на посочения закон е отпадане на необходимостта от уреждане на съответните обществени отношения след окончателното решение на ЕК за липса на свръхзапаси от захарни и земеделски продукти в България непосредствено преди присъединяването й към ЕС. Законът е приет и влиза в сила през 2006 г. съгласно изискванията на ЕС в предприсъединителния период. ЗСЗЗП има за основна цел осъществяване на превенция на спекулативното натрупване на свръхзапаси от земеделски и захарни продукти. С решения от 2008 г. и 2010 г. ЕК установява липса на свръхзапаси от захарни и земеделски продукти за Р България за референтния тригодишен период 2003-2005 г. спрямо установените наличности за периода 01.01.2006-31.12.2006 г.

 


Дата на откриване: 16.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари